Pedagogika w Katowicach – Uniwersytet Śląski w Katowicach

Studia pedagogiczne kojarzone są najczęściej z przyszłą pracą z dziećmi. Słusznie. Ale są też inne wyzwania pedagogik. Poznaj propozycję kierunku i specjalności na Wydziale Nauk Społecznych na Uniwersytecie Śląskim.

Studia pierwszego stopnia na kierunku pedagogika są pierwszym etapem przygotowania do wykonywania zawodu nauczyciela pedagoga specjalnego w zakresie wybranej specjalności. Studia – w zależności od wyboru specjalności – dają kwalifikacje do pracy w placówkach resortu oświaty (np. szkoła, młodzieżowy ośrodek wychowawczy, poradnia psychologiczno-pedagogiczna), resortu rodziny, pracy i polityki społecznej (np. dom dziecka) oraz resortu sprawiedliwości (np. zakład poprawczy, schronisko dla nieletnich, zakład karny). 

Oferowane specjalności:

 • pedagogika resocjalizacyjna z penitencjarystyką
 • pedagogika opiekuńczo-wychowawcza i terapia pedagogiczna

specjalność: pedagogika opiekuńczo-wychowawcza i terapia pedagogiczna

 1. Specjalność ma na celu przygotowanie studentów m.in. do stawiania diagnozy sytuacji wychowawczych i opiekuńczych, stosowania różnorodnych metod pracy opiekuńczej i wychowawczej oraz korekcyjno-kompensacyjnej, prowadzenia działań specjalistycznych oraz profilaktycznych w tym udzielania wsparcia dzieciom, uczniom, ich rodzinie, opiekunom oraz nauczycielom, pracującym z dziećmi z grupy ryzyka specyficznych trudności w uczeniu się i uczniom z takimi trudnościami. Studia przygotowują do rozpoznawania indywidualnych potrzeb wychowanków, analizy przyczyn trudności zarówno w środowisku szkolnym, jak i rodzinnym oraz wyposażają w szeroką gamę możliwych do zastosowania oddziaływań zawodowych w grupie wychowawczej i klasie szkolnej oraz pracy indywidualnej.
 2. Studia przygotowują do zawodu pedagog opiekuńczo-wychowawczy oraz są pierwszym etapem przygotowania do zawodu nauczyciel pedagog specjalny w zakresie terapii pedagogicznej. Specjalność przeznaczona jest dla osób, które w przyszłości pragną podjąć pacę:
 • opiekuńczo-wychowawczą z dziećmi, młodzieżą, osobami dorosłymi, seniorami w placówkach wpierania rodziny i pieczy zastępczej, opieki społecznej,
 • korekcyjno-kompensacyjną z dziećmi z grupy ryzyka specyficznych trudności w uczeniu się oraz uczniów ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się w placówkach oświatowych.

Studia dają kwalifikacje do pracy w placówkach resortu rodziny, pracy i polityki społecznej, tj.

 • w placówkach wsparcia rodziny np. świetlicach środowiskowych, klubach i ogniskach wychowawczych, w pracy podwórkowej na stanowisku wychowawcy, pedagoga oraz
 • w placówkach pieczy zastępczej na stanowisku pedagoga, wychowawcy
 • w pieczy rodzinnej, tj. rodziny zastępcze zawodowe, pogotowia rodzinne, rodzinne domy dziecka oraz
 • pieczy instytucjonalnej: opiekuńczo-wychowawczej typu socjalizacyjnego (domy dziecka), interwencyjnego, rodzinnego, w interwencyjnych ośrodkach preadopcyjnych
 • placówkach pomocy społecznej dla osób dorosłych np. domach pomocy społecznej, schroniskach dla bezdomnych, klubach samopomocy, ośrodkach/domach dziennego pobytu.

Dzięki połączeniu specjalności opiekuńczo-wychowawczej z pedagogiką korekcyjną (terapia pedagogiczna), studenci uzyskują przygotowanie do pracy w placówkach resortu oświaty, takich jak: szkoły, poradnie psychologiczno-pedagogiczne, placówki zapewniające opiekę i wychowanie uczniom w okresie pobierania nauki poza miejscem stałego zamieszkania (bursy, internaty, świetlice szkolne), placówki doskonalenia nauczycieli itp., placówki oświatowo-wychowawcze wychowania pozaszkolnego (pałace młodzieży, młodzieżowe domy kultury, szkolne schroniska młodzieżowe) na stanowisku nauczyciela, wychowawcy.

Przygotowanie w zakresie pedagogiki korekcyjnej daje możliwość zatrudnienia na stanowiskach terapeuty, nauczyciela terapeuty, nauczyciela pedagoga specjalnego, stosownie w:

 •  specjalistycznych placówkach wparcia rodziny i pieczy zastępczej np. świetlicach specjalistycznych, prowadzących pracę terapeutyczną oraz
 • specjalistycznych placówkach oświatowych szkolnych jak i pozaszkolnych, poradniach specjalistycznych.

Specjalność: pedagogika resocjalizacyjna z penitencjarystyką

 1. Studenci w toku studiów zapoznają się z dorobkiem naukowym pedagogiki resocjalizacyjnej, jej obszarami (od diagnozy niedostosowania społecznego i pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkole i innych instytucjach wczesnej interwencji, przez metodykę i realizowane programy resocjalizacyjne w środowisku otwartym i zamkniętym po pracę z rodziną), a także ze współczesnymi zjawiskami z zakresu patologii społecznej (samobójstwa, alkoholizm, itd.), w tym zwłaszcza przestępczości (nieletnich i dorosłych). Program kształcenia zawiera treści z prawa karnego wykonawczego oraz nieletnich. Ponadto studenci poznają formy pomocy opiekuńczo-wychowawczej, terapeutycznej i socjalnej udzielanej osobom zarówno na wczesnym etapie wykolejenia (prewencja przestępczości i demoralizacji), jak i na etapach późniejszych (resocjalizacja instytucjonalna oraz opieka następcza po wyjściu z placówki zamkniętej).  
 2. Studia są pierwszym etapem przygotowania do zawodu nauczyciel pedagog specjalny w zakresie pedagogiki resocjalizacyjnej oraz przygotowują do pracy penitencjarnej (pracy z osadzonymi w zakładach karnych).

Studenci uzyskują przygotowanie do pracy:

 • w placówkach resortu sprawiedliwości, takich jak zakład poprawczy, schronisko dla nieletnich (na stanowisku nauczyciel-wychowawca), zakład karny, areszt śledczy (na stanowisku wychowawcy), zespół kuratorskiej służby sądowej (kuratorzy sądowi dla dorosłych lub rodzinni), ośrodek kuratorski, policyjna izba dziecka, opiniodawczy zespół sądowych specjalistów. A ponadto studenci specjalności uzyskują w toku studiów kompetencje do pracy w placówkach resortu rodziny, pracy i polityki społecznej, takich jak: świetlica środowiskowa i socjoterapeutyczna, ochotniczy hufiec pracy, organizacje pozarządowe (NGO) i ośrodki pomocy społecznej w roli asystenta rodziny lub pracownika ulicy (streetworking, partyworking);
 • w placówkach resortu oświaty, takich jak: mło­dzieżowy ośrodek wychowawczy, młodzieżowy ośrodek socjoterapii, szkoły podstawowe i ponadpodstawowe (na stanowisku pedagog specjalny w zakresie pedagogiki resocjalizacyjnej), poradnia psychologiczno-pedagogiczna, placówki wychowania pozaszkolnego (pałace młodzieży, młodzieżowe domy kultury, szkolne schroniska młodzieżowe)

Rekrutacja

język polski, język obcy nowożytny, matematyka, przedmiot do wyboru

Uniwersytet Śląski w Katowicach jest jedną z największych uczelni w Polsce. Kształci obecnie blisko 35 000 studentów, słuchaczy studiów podyplomowych i doktorantów w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym. Sprawdź sam, jak wiele do zaoferowania ma uczelnia swoim przyszłym studentom w swoich kampusach w Katowicach, Cieszynie, Chorzowie i Sosnowcu – Uniwersytet Śląski. Uczelnia systematycznie rozwija ofertę dydaktyczną. Rokrocznie uruchamiane są kierunki i specjalności odpowiadające najnowszym trendom nauki i oczekiwaniom rynku pracy oraz pozwalające na pielęgnowanie indywidualnych zainteresowań studentów.

Więcej informacji o kierunkach, ich opisy, informacje o procesie rekrutacji i zasadach rekrutacji lub opłatach dowiesz się na stronie: studia pedagogiczne Katowice. Interesujesz się zagadnieniami związanymi z ludzką psychiką, zawiłościami życia społecznego, ludzkimi motywacjami i chcesz poznać inne możliwości realizowania swoich pasji na studiach w Polsce, zobacz – studia pedagogiczne w Polsce.

Może wolisz zobaczyć jeszcze inne typy studiów – skorzystaj z informacji rodzaje studiów i wybierz rodzaje studiów w Katowicach.

Zobacz również inne treści poświęcone studiom w Katowicach:

Studia w Katowicach

Kierunki studiów w Katowicach

Rekrutacja na studia w Katowicach

Uczelnie Katowice

Ciekawy artykuł? Podziel się z innymi i udostępnij

Źródło; opis kierunku na stronie Uczelni :

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Zbliżające się wydarzenia