Uniwersytet Śląski w Katowicach

uczelnia publiczna, Katowice

Uniwersytet Śląski w Katowicach jest jedną z największych uczelni w Polsce. Kształci obecnie blisko 35 000 studentów, słuchaczy studiów podyplomowych i doktorantów w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym.

Uniwersytet Śląski - Uczelnie Katowice

Kierunki studiów - Uniwersytet Śląski w Katowicach

studia I stopnia i studia jednolite magisterskie

Rekrutacja

Studia podyplomowe

Uczelnia prowadzi studia podyplomowe. Szczegółowe informacje na stronie Uczelni: www.studiapodyplomowe.us.edu.pl/

Kierunki studiów podyplomowych

 • Kwalifikacyjne studia podyplomowe przygotowujące nauczycieli do nauczania informatyki
 • Doskonalące studia podyplomowe dla nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej w zakresie edukacji informatycznej
 • Doskonalące studia podyplomowe dla nauczycieli informatyki
 • Studia Podyplomowe Ochrona informacji niejawnych i administracja bezpieczeństwa informacji
 • Podyplomowe Studia Kwalifikacyjne Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej
 • Studia Podyplomowe Psychologia Zachowań Społecznych
 • Podyplomowe Kwalifikacyjne Studia Historyczne
 • Podyplomowe Studia z Wiedzy o Regionie
 • Studia Podyplomowe Zamówienia Publiczne i Partnerstwo Publiczno-Prywatne
 • Podyplomowe Studia Zarządzania i Umiejętności Menedżerskich z Elementami Coachingu
 • Studia Podyplomowe Administracji i Zarządzania
 • Studia Podyplomowe Pedagogika specjalna w zakresie edukacji i rehabilitacji osób z niepełnosprawnością intelektualną (oligofrenopedagogika) dla nauczycieli przedmiotu
 • Studia Podyplomowe Pedagogika specjalna w zakresie edukacji i rehabilitacji osób z niepełnosprawnością intelektualną (oligofrenopedagogika) dla pedagogów specjalnych
 • Kwalifikacyjne Studia Podyplomowe Arteterapia
 • Studia Podyplomowe Edukacja i rehabilitacja osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu
 • Studia podyplomowe Dziedzictwo kulturowe Śląska Cieszyńskiego i Żywiecczyzny
 • Studia podyplomowe Prawo w ochronie zdrowia
 • Podyplomowe Studia Kwalifikacyjne – „Informatyka w szkole ponadpodstawowej”
 • Podyplomowe Studia Kwalifikacyjne Nauczania Kultury Polskiej i Języka Polskiego jako Obcego
 • Studia Podyplomowe Teologiczno-Katechetyczne
 • Studia Podyplomowe Teologii Duchowości
 • Studia Podyplomowe Katechezy Przedszkolnej
 • Podyplomowe Studia Teologii Pastoralnej
 • Podyplomowe Studia Logopedyczne. Specjalność: logopedia – przygotowanie do wykonywania zawodu logopedy i nauczyciela logopedy
 • Podyplomowe Studia Logopedyczne. Specjalność: logopedia – przygotowanie do wykonywania zawodu logopedy
 • Studia Podyplomowe Edukacja i Rehabilitacja Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną
 • Studia Podyplomowe prawa gospodarczego i handlowego
 • Studia Podyplomowe Lider – kreowanie przywództwa i rozwoju zawodowego
 • Podyplomowe Studia Kwalifikacyjne Terapia Pedagogiczna
 • Studia Podyplomowe Kwalifikacyjne Optometria
 • Kwalifikacyjne studia podyplomowe z pedagogiki specjalnej w zakresie edukacji włączającej – KATOWICE
 • Kwalifikacyjne studia podyplomowe z pedagogiki specjalnej w zakresie edukacji włączającej – CIESZYN
 • CYBER SCIENCE. Tokenizacja i automatyzacja procesów w gospodarce cyfrowej. Aspekty prawne, technologiczne, zarządcze (artificial intelligence, Blockchain, automatyzacja pracy i algorytmów)
 • Studia Podyplomowe Prawo i polityka społeczna w ubezpieczeniach społecznych
 • Studia Podyplomowe Historii Sztuki
 • Doskonalące studia podyplomowe dla nauczycieli szkół podstawowych i ponadpodstawowych prowadzących zajęcia z uczniami o zróżnicowanych potrzebach rozwojowych i edukacyjnych
 • Kwalifikacyjne studia podyplomowe Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka i wsparcia rodziny
 • Kwalifikacyjne studia podyplomowe przygotowujące czynnych zawodowo nauczycieli do nauczania informatyki
 • Doskonalące studia podyplomowe dla czynnych zawodowo nauczycieli informatyki
 • Doskonalące studia podyplomowe dla czynnych zawodowo nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej w zakresie edukacji informatycznej
 • Studia podyplomowe Wiodące innowacje i zmiana

Kontakt

ul. Bankowa 12,
40-007 Katowice,
Uniwersytet Śląski

Uniwersytet Śląski w Katowicach - aktualności z uczelni, rekrutacja na studia, kierunki

Lokalizacja

Studia w Katowicach i województwie śląskim