Kierunki studiów Zielona GóraNowerodzaje studiów Zielona GóraStudiaStudia informatyczneStudia Zielona Góra

Studia informatyczne w Zielonej Górze

Studia informatyczne w Zielonej Górze to oczywiście oferta Uniwersytetu Zielonogórskiego. Na dwóch wydziałach znajdziecie propozycje czterech kierunków, które kojarzyć się mogą bezpośrednio z informatyką.

Wiążesz swoją przyszłość zawodową z informatyką? Zastanawiasz się, jakie informatyczne kierunki studiów można wybrać w Zielonej Górze? Uniwersytet Zielonogórski ma w swojej ofercie cztery różnorodne kierunki studiów, które powinny spełnić oczekiwania kandydatów zainteresowanych informatyką ogólną, inżynierią danych, e-biznesem, czy też ekonometrią. Dowiedz się więcej i poznaj studia informatyczne!

Studia informatyczne na Uniwersytecie Zielonogórskim

Inżynieria danych

Wydział Matematyki, Informatyki i Ekonometrii UZ przygotował dla kandydatów dwa kierunki studiów o charakterze informatycznym Są to: inżynieria danych oraz informatyka i ekonometria. Pierwszy z kierunków, czyli inżynieria danych to jeden z bardziej przyszłościowych kierunków. Ma on charakter wybitnie praktyczny i pozwala na zdobycie wiedzy w zakresie użytkowania, przetwarzania i przechowywania informacji.

Podstawą rozwoju społeczeństwa informacyjnego jest zdobycie wiedzy w zakresie użytkowania systemów obliczeniowych, analitycznych i informatycznych oraz przetwarzania i przechowywania informacji. Istotne jest szybkie zaimplementowanie algorytmów analitycznych i numerycznych, przeprowadzenie symulacji otrzymanych rozwiązań oraz wizualizacji i interpretacji uzyskanych wyników w formie dostosowanej do oczekiwań pracodawcy. Inżynieria danych to innowacyjny kierunek studiów w Polsce, który wychodzi naprzeciw zapotrzebowaniu rynku pracy na takich specjalistów.

Informatyka i ekonometria

Kierunek zainteresuje przede wszystkim tych, którzy chcą w sposób praktyczny wykorzystać wiedzę informatyczną w ekonomii. Studia kształcą specjalistów w zakresie projektowania i wykorzystywania systemów informacyjnych w kierowaniu przedsiębiorstwem oraz stosowania metod i narzędzi matematycznych, statystycznych i ekonometrycznych do analizy procesów makroekonomicznych i mikroekonomicznych.

Informatyka na Wydziale Informatyki, Elektrotechniki i Automatyki UZ

Informatyka jako kierunek studiów święci triumfy w rankingach popularności wśród kandydatów. Uniwersytet Zielonogórski przygotował także i dla was ciekawą ofertę studiów inżynierskich. Głównym celem ksz­tałce­nia na kierunku Infor­matyka jest wyk­sz­tałce­nie spec­jal­istów posi­ada­ją­cych niezbędną wiedzę, umiejęt­ności prak­ty­czne oraz kom­pe­tencje społeczne do pod­ję­cia pracy w fir­mach branży IT, bądź wdraża­ją­cych nowoczesne rozwiąza­nia informatyczne.

Jak o tym, dlaczego warto studiować informatykę pisze sam Uniwersytet:

 • Dynam­icznie rozwi­ja­jący się kierunek studiów umożli­wia­jący real­iza­cję oraz rozwi­janie włas­nych zainteresowań.
 • Duże zapotrze­bowanie na dobrze wyk­sz­tał­conych infor­matyków ze strony przedsiębiorstw;
 • Najbardziej pop­u­larny kierunek studiów w grupie nauk technicznych.
 • Wysoko oce­niona jakość ksz­tałce­nia przez Państ­wową Komisję Akredy­ta­cyjną (wyróżnienie).
 • Możli­wość poz­na­nia nowoczes­nych narzędzi, sprzętu oraz tech­nologii informatycznych.
 • Zaję­cia real­i­zowane przez kadrę posi­ada­jącą dłu­go­let­nie doświad­cze­nie zawodowe.
 • Możli­wość real­iza­cji zajęć lab­o­ra­to­ryjnych wyposażonych w nowoczesny sprzęt oraz komer­cyjne opro­gramowanie firm Microsoft, IBM, CISCO.
 • Możli­wość real­i­zowa­nia włas­nych pomysłów w ramach kół studenckich.
 • Możli­wość real­iza­cji prac dyplo­mowych we współpracy z zaprzy­jaźnionymi fir­mami branży IT jak również z innymi fir­mami z regionu.
 • Możli­wość uzyska­nia cer­ty­fikatów ukończenia akademii Cisco i Microsoft.
 • Możli­wość stu­diowa­nia oraz odby­wa­nia prak­tyk stu­denc­kich na uczel­ni­ach part­ner­s­kich w ramach pro­gramu Erasmus+.

Biznes elektroniczny na Wydziale Informatyki, Elektrotechniki i Automatyki UZ

O sile biznesu elektronicznego można się było przekonać w ostatnich czasach. Wzrosty w sprzedaży elektronicznej biły wszelkie możliwe rekordy. Z biznesem elektronicznym łączy się wiele rodzajów aktywności.

Pośród podstawowych gałęzi Biznesu Elektronicznego można między innymi wymienić: analitykę biznesową, komunikację elektroniczną, bankowość i handel elektroniczny, reklamę internetową, usługi w chmurach obliczeniowych, media społecznościowe oraz E-learning. Prowadzenie działalności gospodarczej przy użyciu systemów informatycznych stanowi obecnie podstawę rozwijającego się dynamicznie społeczeństwa informacyjnego.

Biznes elektroniczny to kolejny z przyszłościowych kierunków studiów z oferty Uniwersytetu Zielonogórskiego. Po tych studiach inżynierskich ciekawie prezentuje się lista potencjalnych stanowisk pracy:

 • Infor­matyk biznesowy.
 • Anal­i­tyk biznesowy.
 • Spec­jal­ista /menedżer ser­wisów internetowych.
 • Kon­sul­tant usług informatycznych.
 • Inżynier danych.
 • Inżynier busi­ness intelligence.
 • Inte­gra­tor i admin­is­tra­tor sys­temów ERP, CRM, SCM.
 • Anal­i­tyk mediów społecznościowych.
 • Admin­is­tra­tor sys­temów IT.
 • Anal­i­tyk i pro­jek­tant sys­temów IT.
 • Kierownik dzi­ału IT.
 • Tech­nolog sys­temów infor­maty­cznych i teleko­mu­nika­cyjnych (Tech­nolog ICT).
 • Pro­jek­tant i pro­gramista sys­temów biz­nesu elektronicznego.
 • Spec­jal­ista mar­ketingu elektronicznego.
 • Właś­ci­ciel innowa­cyjnej firmy IT.

Te studia warto z pewnością polecić każdemu, kto lubi innowacje i chce uczestniczyć w głównym nurcie przemian technologicznych

Kierunki studiów informatycznych w Zielonej Górze 2024

Więcej informacji o kierunkach, ich opisy, informacje o procesie rekrutacji i zasadach rekrutacji lub opłatach znajdziesz na stronie: studia informatyczne Zielona Góra. Interesujesz się informatyką, nowoczesnymi technologiami i chcesz poznać inne możliwości realizowania swoich pasji na studiach w Polsce, zobacz – studia informatyczne w Polsce.

CZYTAJ RÓWNIEŻ:

Może wolisz zobaczyć jeszcze inne typy studiów – skorzystaj z informacji rodzaje studiów i wybierz rodzaje studiów w Zielonej Górze.

Zobacz również inne treści poświęcone studiom w Zielonej Górze:

Studia w Zielonej Górze

Kierunki studiów w Zielonej Górze

Rekrutacja na studia w Zielonej Górze

Uczelnie Zielona Góra

Udostępnij

Udostępnij:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Zbliżające się wydarzenia