Kierunki studiów LublinnewStudia LublinStudia społeczne

Studia miejskie w Lublinie

Kierunek studia miejskie jest odpowiedzią na intensyfikację zjawisk i procesów dokonujących się w różnych obszarach życia mieszkańców miast, potrzeb współczesnej przestrzeni, środowiska, czy gospodarki…

Studia miejskie to kierunek, który proponuje kandydatom na studia Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie (jest to wspólna inicjatywa Wydziału Politologii i Dziennikarstwa, Wydziału Filozofii i Socjologii oraz Wydziału Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej UMCS).

Program nauczania oferuje – dostosowaną do wyzwań i oczekiwań rynku pracy – pogłębioną wiedzę na temat funkcjonowania miast, potrzeb społecznych, wyzwań demograficznych, rosnącej mobilności mieszkańców, aktywności obywatelskiej, konieczności adaptacji przestrzeni do zmian klimatu, programowania zrównoważonego rozwoju lokalnego i przestrzennego miast, konieczności przewidywania i reagowania na kryzysy.

Głównym celem kształcenia na kierunku studia miejskie jest przygotowanie ekspertów w obszarach: polityk publicznych, zarządzania miastem, marketingu, planowania przestrzennego, urbanistyki, zrównoważonego rozwoju. Absolwent kierunku rozumie jak funkcjonują miasta, zna ich dynamikę, złożoność, współzależność różnych sfer życia, jest gotowy do planowania i podejmowania działań na rzecz procesów rozwojowych miast.

W programie przeważają przedmioty przygotowujące studenta do zmierzenia się z problemami występującymi w przestrzeni miejskiej: zielona transformacja, sztuczna inteligencja (AI), współzarządzanie, ruchy miejskie, kwestie różnorodności, polityka migracyjna, rewitalizacja itd. Są również przedmioty kształcące umiejętności korzystania z baz danych przestrzennych, GIS, metod jakościowych i ilościowych.

Bloki tematyczne (do wyboru na drugim roku studiów):

  • Menedżer miasta,
  • Miasta przyszłości.

Perspektywy zawodowe – absolwenci znajdą zatrudnienie w:

  • agencjach, firmach, spółkach komunalnych, think tank-ach zajmujących się badaniem opinii, przygotowywaniem diagnoz/ekspertyz społeczno-ekonomicznych, budowaniem strategii rozwoju oraz ewaluacji programów publicznych,
  • firmach konsultingowych specjalizujących się w rozwoju lokalnym, zarządzaniu projektami miejskimi, ekologią,
  • administracji samorządowej, jednostkach analitycznych i doradczych administracji rządowej i samorządowej, w tym: działach planowania strategicznego, biurach analiz, monitoringu, ewaluacji, ds. planowania przestrzennego, rozwoju, współpracy i pozyskiwania funduszy UE,
  • organizacjach pozarządowych, konsultingowych, instytucjach obywatelskich realizujących zadania publiczne, laboratoriach innowacji społecznych, stowarzyszeniach eksperckich, gdzie wymagana jest wiedza z zakresu zrównoważonego rozwoju, społecznych aspektów funkcjonowania miast,
  • instytucjach publicznych i organizacjach pozarządowych, jak: instytucje edukacyjne, kultury, instytucje realizujące zadania z zakresu polityki migracyjnej, planowania rozwoju regionalnego i lokalnego.

Kierunek studia miejskie w Lublinie

Więcej informacji o kierunkach społecznych, ich opisy, informacje o procesie rekrutacji i zasadach rekrutacji lub opłatach znajdziesz na stronie: studia społeczne Lublin. Interesujesz się zagadnieniami związanymi z tkanką życia społecznego, bezpieczeństwem, mediami, komunikacją i chcesz poznać inne możliwości realizowania swoich pasji na studiach w Polsce, zobacz – studia społeczne w Polsce.

CZYTAJ RÓWNIEŻ:

Może wolisz zobaczyć jeszcze inne typy studiów – skorzystaj z informacji rodzaje studiów i wybierz rodzaje studiów w Lublinie.

Zobacz również inne treści poświęcone studiom w Lublinie:

Studia w Lublinie

Kierunki studiów w Lublinie

Rekrutacja na studia w Lublinie

Uczelnie Lublin

Udostępnij:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Zbliżające się wydarzenia