Kierunki studiów WarszawaNowerodzaje studiów WarszawaStudiaStudia techniczneStudia Warszawa

Studia techniczne w Warszawie

Kandydaci, których interesują studia techniczne w Warszawie, mają do wyboru wiele ciekawych propozycji. Mogą skorzystać m.in. z oferty takich renomowanych uczelni, jak Politechnika Warszawska, Wojskowa Akademia Techniczna, czy Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego, jak również wielu warszawskich uczelni niepublicznych.

Przykładowe kierunki studiów technicznych w Warszawie to: MECHANIKA I BUDOWA MASZYN, LOTNICTWO I KOSMONAUTYKA, ENERGETYKA, BUDOWNICTWO, MECHATRONIKA, AUTOMATYKA I ROBOTYKA, ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI. Politechnika Warszawska jest uznawana za najlepszą uczelnię techniczną, z najbogatszą ofertą skierowaną do przyszłych inżynierów, warto więc zapoznać się z pełną ofertą kierunków studiów na nowy rok akademicki, przygotowaną przez PW. Przyszłościowe kierunki znajdziecie również w ofercie Wojskowej Akademii Technicznej, SGGW, czy Akademii Sztuki Wojennej. Studia techniczne to z pewnością atrakcyjna oferta ze względu na perspektywy zawodowe absolwentów.

Architektura w Akademii Finansów i Biznesu Vistula w Warszawie

Architektura w Akademii Finansów i Biznesu Vistula w Warszawie to czteroletnie studia inżynierskie skierowane do kandydatów wszechstronnie uzdolnionych. Łączą ze sobą nauki ścisłe, humanistyczne oraz artystyczne. W ich trakcie zdobędziesz interdyscyplinarną wiedzę z zakresu architektury, urbanistyki i sztuki. Dowiesz się, jak kształtować swoje otoczenie i zmieniać przestrzeń na piękniejszą i bardziej funkcjonalną. Nauczysz się projektować nowoczesne, przyjazne i dobre do życia budynki i całe miasta.

Perspektywy zawodowe:

 • biura i pracownie projektowe – praca na stanowisku architekta;
 • firmy wykonujące grafiki, wizualizacje projektowe, grafiki filmowe, gry komputerowe – specjalista 3D;
 • firmy deweloperskie – architekt, przedstawiciel handlowy, grafik;
 • urzędy miasta, gminy, powiatu – samorządy lokalne i zawodowe izby architektoniczne, urbanistyczne i budowlane;
 • teatry/studia telewizyjne – projektowanie i budowa scenografii do spektakli teatralnych, filmowych, programów tv – asystent scenografa;
 • firmy budowlane – projektant, przedstawiciel handlowy;
 • firmy zarządzające nieruchomościami – asystent pośrednika nieruchomości;
 • agencje reklamowe – grafik;
 • wydawnictwa – ilustrator;
 • biura projektujące przedmioty użytku codziennego i meble – projektant.

Architektura wnętrz w Wyższej Szkole Ekologii i Zarządzania w Warszawie

Studia na kierunku architektura wnętrz, które proponuje Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie, uczą metodologii tworzenia całego projektu – od zbierania i opracowywania informacji, poprzez koncepcję, aż do dokumentacji wykonawczej.

Studenci zdobywają wiedzę i umiejętności m.in. z zakresu procesu realizacji projektów ze szczególnym uwzględnieniem relacji: kontekst-architektura i człowiek-architektura; historii sztuki i architektury, ze szczególnym uwzględnieniem architektury wnętrz budowli i wnętrz ogrodowo-parkowych oraz sztuk ozdobniczych; dawnych i nowych technik oraz materiałów i wyrobów stosowanych przy kształtowaniu, wyposażaniu, zdobieniu wnętrz; wyboru i doboru elementów i materiałów, a także rozwiązań kolorystycznych w projektach nowych oraz przy adaptacji i rewaloryzacji.

Absolwenci znajdą pracę:

 • w biurach projektowych i firmach deweloperskich,
 • w urzędach administracji samorządowej wszystkich szczebli,
 • w firmach designerskich,
 • przy projektowaniu scenografii, produkcji filmów, sztuk teatralnych czy reklam,
 • przy organizacji wystaw i targów,
 • w pracowniach konserwatorskich.

Budownictwo w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Kierunek budownictwo w SGGW w Warszawie ma charakter techniczny z elementami wiedzy przyrodniczej. W programie znajdują się takie przedmioty jak m.in.: geologia, hydraulika, wytrzymałość materiałów, mechanika budowli oraz fizyka budowli.

Studenci zdobywają wiedzę z zakresu podstaw projektowania konstrukcji oraz kierowania procesem inwestycyjnym. Po ukończeniu tego kierunku znajdują zatrudnienie jako projektanci i wykonawcy inwestycji z zakresu budownictwa, jak również specjaliści ds. budownictwa w administracji i samorządach terytorialnych oraz w placówkach dystrybucji materiałów budowlanych.

Perspektywy zawodowe:

 • projektant i wykonawca inwestycji z zakresu budownictwa ogólnego, hydrotechnicznego, mostowego, drogowego, kolejowego (obiekty infrastruktury),
 • administracja i samorządy terytorialne,
 • placówki naukowo-badawcze i szkolnictwo,
 • placówki dystrybucji materiałów budowlanych.

Automatyka i robotyka na Politechnice Warszawskiej

Kształcenie na kierunku automatyka i robotyka, który prowadzi Politechnika Warszawska, ma na celu przygotowanie do metodycznego i zgodnego z dobrą praktyką inżynierską projektowania systemów automatyki i robotyki. Szczególną uwagę przywiązuje się do możliwości twórczego zastosowania nowoczesnych algorytmów obliczeniowych oraz sprzętu.

Absolwenci uzyskują przygotowanie z informatyki, przede wszystkim poznają techniki i języki programowania, sieci komputerowe i systemy czasu rzeczywistego, oraz z elektroniki, przede wszystkim z elektroniki cyfrowej i techniki mikroprocesorowej. Uzyskują wykształcenie kierunkowe z zakresu modelowania, identyfikacji, projektowania i implementacji algorytmów, oraz wiedzę praktyczną związaną z aparaturą automatyki i robotyki, sterownikami programowalnymi (PLC), rozproszonymi systemami sterowania (DCS) oraz systemami nadzoru i zbierania danych (SCADA).

Perspektywy zawodowe:

 • firmy i instytucje wykorzystujące systemy automatyki i robotyki (np. przemysł chemiczny, przetwórczy, spożywczy, energetyczny, elektroniczny);
 • firmy i instytucje zajmujące się projektowaniem, programowaniem, wdrażaniem i eksploatacją systemów automatyki i robotyki;
 • firmy oferujące systemy automatyki i robotyki;
 • uczelnie, instytuty naukowo-badawcze, biura projektowe i inne instytucje.

Energetyka w Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie (WAT)

Studia na kierunku energetyka, które ma w swojej ofercie Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego w Warszawie, skierowane są do osób zainteresowanych przetwarzaniem, przesyłem i dystrybucją energii w różnych dziedzinach techniki.

Zagadnienia studiowane z zakresu energetyki związane są ściśle z techniką cieplną, elektroenergetyką, budową i eksploatacją systemów oraz maszyn energetycznych. Ważnymi zagadnieniami, które musi obejmować nowoczesne kształcenie inżyniera energetyka, są również zarządzanie energią, optymalizacja procesów cieplnych i elektroenergetycznych, wykorzystanie odnawialnych źródeł energii, nowoczesnych sposobów i technologii pozyskiwania energii oraz wpływ procesów energetycznych na środowisko naturalne.

Student tego kierunku przygotowywany jest do prowadzenia eksploatacji systemów energetycznych i zarządzania energią oraz optymalizacji procesów w technice cieplnej, a także prowadzenia prac naukowo-badawczych przy wykorzystaniu nowoczesnych metod obliczeniowych. Ważną rolę odgrywa też problematyka związana z wykorzystaniem przemysłowej energii odpadowej i odnawialnych źródeł energii.

Specjalizacje:

 • elektroenergetyka
 • maszyny i urządzenia w energetyce

Absolwenci specjalności elektroenergetyka będą przygotowani do pracy w:

 • biurach projektujących elektroenergetyczne systemy wytwórcze, przesyłowe, rozdzielcze,
 • zakładach produkujących sprzęt, urządzenia i systemy elektroenergetyczne,
 • przemyśle w zakresie monitoringu procesów energetycznych i jakości energii elektrycznej,
 • zakładach przemysłowych, samorządzie terytorialnym, służbach komunalnych,
 • firmach zajmujących się instalacją i eksploatacją urządzeń i systemów energetycznych,
 • energetyce zawodowej /elektrownie, sieci, diagnostyka maszyn, bezpieczeństwo i niezawodność urządzeń i systemów energetycznych/
 • komórkach utrzymania ruchu w zakładach przemysłowych, elektrowniach i elektrociepłowniach,
 • jednostkach wojskowych na stanowiskach inżynierskich przewidzianych dla pracowników cywilnych lub (po odpowiednim przeszkoleniu) dla oficerów kontraktowych.

Absolwenci specjalności maszyny i urządzenia w energetyce będą przygotowani do pracy w:

 • zakładach związanych z wytwarzaniem, przetwarzaniem, przesyłaniem i dystrybucją energii (elektrowniach i elektrociepłowniach, koncernach energetycznych i firmach dystrybucyjnych) w zakresie eksploatacji maszyn energetycznych;
 • przedsiębiorstwach zajmujących się eksploatacją w obszarze systemów energetycznych;
 • przedsiębiorstwach remontowych maszyn i urządzeń energetycznych,
 • przedsiębiorstwach usług technicznych maszyn energetycznych,
 • zakładach produkujących urządzenia energetyczne;
 • działach elektrycznych i energetycznych przedsiębiorstw różnych gałęzi przemysłu;
 • jednostkach samorządowych jako specjaliści od problemów energetyki.
 • samodzielnej działalności gospodarczej, szczególnie w zakresie małej energetyki ze źródeł odnawialnych.

Inżynieria środowiska na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie (UKSW)

Kierunek inżynieria środowiska, który proponuje kandydatom Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, stanowi odpowiedź na politykę UE w zakresie środowiska, dotyczącą ukierunkowania funkcjonowania przemysłu i społeczeństwa na zrównoważony rozwój z nastawieniem na gospodarkę cykliczną.

Zajęcia odbywają się w licznych laboratoriach m.in. inżynierii środowiska, biotechnologii, toksykologii, biologii molekularnej, hydrobiologii, mikrobiologii, które są wyposażone w specjalistyczną aparaturę badawczą.

Studenci kończący studia mogą ubiegać się o uprawnienia budowlane takie jak: specjalność instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych. Zostają także przygotowani do egzaminu państwowego z zakresu kwalifikacji zawodowych na stanowisko kierownika spalarni, współspalarni i składowiska odpadów, a także osoby zarządzającej obiektem unieszkodliwiania odpadów wydobywczych.

Perspektywy zawodowe – absolwenci znajdą pracę w:

 • specjalistycznych laboratoriach badawczych i kontrolnych prowadzących badania w zakresie inżynierii środowiska oraz w jednostkach naukowo-badawczych (instytuty, terenowe stacje badawcze),
 • zakładach przemysłowych i firmach komunalnych,
 • jednostkach administracji państwowej i samorządowej,
 • firmach konsultingowych, budowlanych, projektowych i technologicznych,
 • we własnych firmach działających w obszarze inżynierii środowiska.

Zarządzanie i inżynieria produkcji w Wyższej Szkole Ekologii i Zarządzania w Warszawie (WSEiZ)

Studia na kierunku zarządzanie i inżynieria produkcji, które prowadzi WSEiZ w Warszawie, uczą jak łączyć aspekty ekonomiczne i technologiczne z aspektem środowiskowym.

Kierunek kształci inżynierów-menedżerów zgodnie z koncepcją zrównoważonego rozwoju. Powstał w odpowiedzi na zapotrzebowanie rynku pracy na inżynierów z umiejętnościami menedżerskimi. Ten międzydyscyplinarny kierunek umożliwia uzyskanie niezbędnych kwalifikacji technicznych, ekonomicznych i menedżerskich, które pozwalają na efektywne zarządzanie zasobami materialnymi, technicznymi, personelem oraz procesem produkcyjnym.

Studenci przygotowują się do pracy w przedsiębiorstwach produkcyjnych. Absolwenci tego kierunku będą także cennymi pracownikami w branży usługowej – wszędzie tam, gdzie zasoby techniczne mają kluczową rolę w działaniu przedsiębiorstwa.


Dowiedz się więcej o technicznych kierunkach studiów w Warszawie, wybierając interesujące Cię pozycje z poniższej listy.

Kierunki studiów technicznych w Warszawie 2024

Interesują Cię szczegóły dotyczące kierunków – sprawdź naszą stronę studia techniczne Warszawa. Interesujesz się techniką, chcesz poznać więcej propozycji w tym zakresie na terenie całego kraju zobacz również: Studia techniczne w Polsce. Dla tych, którzy interesują się informatyką odpowiednie informacje na stronie studia informatyczne Warszawa.

CZYTAJ TAKŻE:

Może wolisz zobaczyć jeszcze inne typy studiów – skorzystaj z informacji rodzaje studiów i wybierz rodzaje studiów w Warszawie.

Studia w Warszawie

Kierunki studiów w Warszawie

Rekrutacja na studia w Warszawie

Uczelnie Warszawa

Ciekawy artykuł? Podziel się z innymi i udostępnij:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Zbliżające się wydarzenia