Kierunki studiów Zielona Górarodzaje studiów Zielona GóraStudiaStudia techniczneStudia Zielona Góra

Studia techniczne w Zielonej Górze

Studia techniczne w Zielonej Górze to propozycja kilku wydziałów Uniwersytetu Zielonogórskiego. Jeśli interesujesz się tym, co nowoczesne w świecie współczesnej technik i zamierzasz w tym kierunku rozwijać swoje pasje, poznaj propozycje studiów na kierunkach m.in. AUTOMATYKA I ROBOTYKA, MECHANIKA I BUDOWA MASZYN, BUDOWNICTWO i wielu innych, które oferuje w tym roku uczelnia.

Uniwersytet Zielonogórski każdego roku przygotowuje dla kandydatów na studia techniczne w Zielonej Górze ciekawe propozycje z tego zakresu, które stanowią odpowiedź na zapotrzebowanie rynku pracy. Są wśród nich, można powiedzieć, “klasyczne” propozycje, takie jak architektura, budownictwo, czy mechanika i budowa maszyn, ale też wymagające najbardziej aktualnej wiedzy, jak automatyka i robotyka, inżynieria biomedyczna, energetyka, czy zarządzanie i inżynieria produkcji.

Architektura na Uniwersytecie Zielonogórskim

Studia na kierunku architektura, które proponuje kandydatom UZ, pozwalają zdobyć interdyscyplinarną wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne z nauk inżynieryjno-technicznych, z zakresu sztuki oraz projektowania komputerowego.

Absolwenci będą przedstawicielami wolnego zawodu zaufania publicznego. Będą mogli podjąć pracę w administracji, w pracowniach projektowych architektonicznych, przemyśle budowlanym, firmach projektowych wyposażenia wnętrz, działach projektowych producentów mebli i materiałów budowlanych, działach graficznych, przedsiębiorstwach zajmujących się realizacją inwestycji, czy też w firmach deweloperskich. Będą mogli również prowadzić własną działalność gospodarczą.

Automatyka i robotyka na Uniwersytecie Zielonogórskim

Studenci kierunku automatyka i robotyka na Uniwersytecie Zielonogórskim zdobywają wiedzę i umiejętności z zakresu pro­jek­towania, uruchami­an­ia oraz eksploat­acji nowoczes­nych i klasy­cznych układów automatyki w prze­myśle i poza ­nim. Zdobywają również wiedzę spec­jal­isty­czną z zakresu sterowa­nia pro­cesów prze­mysłowych, kom­put­erowych sys­temów automatyki, sys­temów diag­nos­tyki, sztucznej inteligencji, budowy ele­men­tów i urządzeń automatyki, a także pod­sta­wową wiedzę w zakre­sie robo­t­yki oraz algo­ryt­mów decyzyjnych i obliczeniowych.

Absolwenci mogą podjąć pracę w nowoczesnych zakładach przemysłowych przy pro­jek­towaniu i nad­zorowaniu zau­tomaty­zowanych sys­temów wyt­warza­nia i mon­tażu, a także mon­i­torowa­niu pro­cesów tech­no­log­icznych i sys­temów wytwór­czych. Mogą również prowadzić własną działalność gospodarczą w tym zakresie.

Inteligentne systemy miejskie na Uniwersytecie Zielonogórskim

Kierunek studiów inteligentne systemy miejskie, prowadzony przez UZ, pozwala zdobyć podstawową wiedzę i umiejętności z zakresu funkcjonowania systemów infrastruktury technicznej w mieści oraz wdrażania w systemach miejskich rozwiązań z zakresu technik informatycznych (IT), Internetu rzeczy (IoT), przetwarzania dużych, zmiennych i różnorodnych baz danych (Big Data), monitoringu zdarzeń inżynieryjno-technicznych i społecznych.

Absolwenci będą przygotowani do podejmowania działań w ramach strategicznego zarządzania zasobami miasta, koordynacji przedsięwzięć zmierzających do poprawy stanu funkcjonalno-przestrzennego miasta.

Perspektywy zawodowe:

  • inżynier miasta,
  • specjalista ds. jakości i zarządzania środowiskowego,
  • specjalista ds. zarzadzania kryzysowego,
  • analityk danych ds. środowiskowych,
  • przedsiębiorstwa związane z elektromobilnością, zarządzaniem transportem, smart city, logistyką, gospodarką mieszkaniową oraz marketingiem, promocją i inwestycjami gospodarczymi w jednostkach samorządowych.

Inżynieria lotnicza na Uniwersytecie Zielonogórskim

Studia na kierunku inżynieria lotnicza, które ma w swojej ofercie Uniwersytet Zielonogórski, umożliwiają zdobycie wiedzy i umiejętności z zakresu budowy statków powietrznych, silników lotniczych, systemów pokładowych i napędów lotniczych.

W trakcie tych studiów przejdziesz przez wieloaspektową drogę uwzględniającą specyfikę wybranej specjalności oraz praktykę zawodową spełniającą wymogi Urzędu Lotnictwa Cywilnego. Zdobyta wiedza i praktyczne umiejętności umożliwiają przystąpienie do egzaminów w certyfikowanym ośrodku egzaminacyjnym w zakresie obsługi technicznej PART 147 (mechanik lotniczy kategorii B1.2).

Po ukończeniu studiów otrzymasz wiedzę i umiejętności wystarczające do podjęcia pracy zawodowej i rozpoczęcia praktyki zawodowej w celu uzyskania licencji. Praktyczne przygotowanie inżynierskie pozwala szybko przystosować się do indywidualnych warunków pracy w dużych zakładach przemysłowych, stacjach obsługowych statków powietrznych, małych i średnich przedsiębiorstwach branży lotniczej. Będziesz sprawnie komunikował się wewnątrz środowiska zawodowego oraz z jego ekonomicznym i społecznym otoczeniem.

Zarządzanie i inżynieria produkcji na Uniwersytecie Zielonogórskim

Kierunek studiów zarządzanie i inżynieria produkcji – propozycja Uniwersytetu Zielonogórskiego – umożliwia zdobycie wiedzy i umiejętności z zakresu inżynierii produkcji i zarządzania przedsiębiorstwem, projektowania wyrobów, procesów i systemów wytwórczych.

W trakcie studiów poznasz narzędzia informatyczne do: projektowania, wytwarzania, zapewniania jakości, planowania i sterowania produkcją oraz utrzymaniem ruchu. Studia zapewnią niezbędną wiedzę do nadzoru technicznego procesów wytwarzania, projektowania wyrobów oraz wdrażania nowych metod zarządzania personelem.

Po ukończeniu studiów będziesz przygotowany do pełnienia funkcji kierowniczych i nadzoru nad procesami produkcyjnymi, sprawnie posługując się nowoczesnymi metodami ukierunkowanymi na wzrost produktywności, jakości produktów oraz wydajności pracy. Będziesz wyrózniał się umiejętnościami pracy w interdyscyplinarnym zespole. Otrzymasz kompetencje niezbędne do podjęcia pracy zawodowej w przedsiębiorstwach o charakterze produkcyjnym lub usługowym, jak również prowadzenia własnej działalności gospodarczej.

O poszczególnych kierunkach studiów możesz dowiedzieć się więcej, wybierając linki z poniżej listy, prowadzące do opisów na stronie Uczelni.

Kierunki studiów technicznych w Zielonej Górze 2024

Interesują Cię szczegóły dotyczące kierunków – sprawdź naszą stronę studia techniczne Zielona Góra. Interesujesz się techniką, chcesz poznać więcej propozycji w tym zakresie na terenie całego kraju zobacz również: Studia techniczne w Polsce. Dla tych, którzy interesują się informatyką odpowiednie informacje na stronie studia informatyczne Zielona Góra.

Czytaj również:

Może wolisz zobaczyć jeszcze inne typy studiów – skorzystaj z informacji rodzaje studiów i wybierz rodzaje studiów w Zielonej Górze.

Zobacz również inne treści poświęcone studiom w Zielonej Górze:

Studia w Zielonej Górze

Kierunki studiów w Zielonej Górze

Rekrutacja na studia w Zielonej Górze

Uczelnie Zielona Góra

Ciekawy artykuł? Podziel się z innymi i udostępnij:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Zbliżające się wydarzenia