Kierunki studiów KrakówStudia geograficzneStudia Kraków

Geografia w Krakowie

Interesują Cię studia geograficzne w Krakowie? Chcesz wybrać kierunek geografia? Które krakowskie uczelnie mają go w swoich ofertach?

Geografia w Krakowie – gdzie studiować?

Studia na kierunku geografia proponują kandydatom dwie krakowskie uczelnie wyższe: Uniwersytet Jagielloński oraz Uniwersytet Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie.

Geografia i gospodarka przestrzenna na Uniwersytecie Jagiellońskim

Geografia i gospodarka przestrzenna to propozycja studiów na Wydziale Geografii i Geologii Uniwersytetu Jagiellońskiego, która stwarza unikalną szansę rozwijania umiejętności oraz poszerzania wiedzy na temat funkcjonowania i kształtowania środowiska przyrodniczego, wyjaśniania procesów i zjawisk społecznych i gospodarczych w przestrzeni oraz zagospodarowania przestrzennego zgodnego z zasadami zrównoważonego rozwoju.

Służy temu bezpośredni kontakt z wykładowcami będącymi uznanymi specjalistami w skali międzynarodowej, korzystanie z nowoczesnych laboratoriów i specjalistycznego sprzętu i oprogramowania oraz udział w zajęciach terenowych w Polsce i za granicą.

Studia te odbywają się według programu studenta ustalanego z opiekunem naukowym na bazie szerokiej oferty kursów do wyboru w ramach czterech ścieżek specjalizacyjnych: geografia fizyczna, geografia społeczno-ekonomiczna, gospodarka przestrzenna i rozwój regionalny i turystyka.

Studia przygotowują absolwentów i absolwentki do podjęcia pracy w instytucjach i urzędach zajmujących się wykorzystaniem zasobów, ochroną i kształtowaniem środowiska geograficznego, jednostkach gospodarczych, planistycznych, administracji publicznej oraz w instytucjach oświatowych.

Mogą oni znaleźć zatrudnienie w instytucjach publicznych i przedsiębiorstwach prywatnych zajmujących się badaniami współzależności między elementami środowiska geograficznego, oceny ich stanu, analizy uwarunkowań, tendencji zmian i ich skutków, analizą i prognozowaniem zjawisk i procesów społeczno-gospodarczych, zarządzaniem rozwojem lokalnym i regionalnym, organizacją i obsługą ruchu turystycznego, ochroną dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego, geoinformatyką. Zaliczenie fakultatywnego bloku zajęć pedagogicznych daje uprawnienia do wykonywania zawodu nauczyciela geografii.

Geografia na Uniwersytecie Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

Jeśli zdecydujesz się na studia na kierunku geografia, prowadzone przez Uniwersytet Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, będziesz poznawać relacje zachodzące między poszczególnymi elementami przestrzeni geograficznej (przyrodniczej, społeczno-gospodarczej, kulturowej).

Zdobędziesz poszerzoną wiedzę z zakresu geografii fizycznej i społeczno-ekonomicznej (w ujęciu ogólnym i regionalnym). Poznasz również podstawy racjonalnego wykorzystania i kształtowania środowiska geograficznego, co pozwoli opracować opinię w tym względzie dla władz lokalnych (gmina, powiat) i regionalnych (województwo). Zdobędziesz również m.in. umiejętności posługiwania się literaturą naukową, źródłami statystycznymi, ogólnymi i specjalistycznymi opracowaniami kartograficznymi, podstawowymi instrumentami pomiarowymi służącymi do pozyskiwania danych o środowisku geograficznym oraz podstawowymi programami GIS (Geographic Information System).

Absolwent studiów pierwszego stopnia jest osobą, która wykazuje postawę przedsiębiorczą, potrafi pracować indywidualnie oraz w zespole, zna podstawowe zasady bezpieczeństwa i higieny pracy, posiada wiedzę z zakresu ochrony własności intelektualnych, potrafi racjonalnie planować swoją ścieżkę kariery zawodowej, jest świadom konieczności podnoszenia swoich kompetencji zawodowych i społecznych oraz ma świadomość postępowania zgodnie z zasadami etyki.

Absolwent studiów pierwszego stopnia kierunku geografia jest przygotowany do pracy w instytucjach zajmujących się kompleksowym kształtowaniem i ochroną środowiska przyrodniczego, gospodarką przestrzenną, warunkami życia ludności oraz organizacją działalności społeczno-gospodarczej, a także systemami zarządzania środowiskiem.

Absolwent specjalności nauczycielskiej posiada wiedzę oraz nabywa umiejętności określone w Rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 2 sierpnia 2019 roku w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela. Uzyskany tytuł licencjata daje możliwość podjęcia studiów drugiego stopnia (na kierunkach geografia, gospodarka przestrzenna oraz turystyka i rekreacja) i studiach podyplomowych.

Kierunek geografia w Krakowie

Więcej informacji o kierunkach, ich opisy, informacje o procesie rekrutacji i zasadach rekrutacji lub opłatach znajdziesz na stronie: Studia geograficzne Kraków. Interesujesz się naukami przyrodniczymi w szczególności geografią i chcesz poznać inne możliwości realizowania swoich pasji na studiach w Polsce, zobacz –  studia geograficzne w Polsce.

Czytaj również

Geografia w Łodzi

Interesują Cię studia geograficzne w Łodzi? Chcesz wybrać kierunek geografia?…

Może wolisz zobaczyć jeszcze inne typy studiów – skorzystaj z informacji rodzaje studiów i wybierz rodzaje studiów w Krakowie.

Zobacz również inne treści poświęcone studiom w Krakowie:

Studia w Krakowie

Kierunki studiów w Krakowie

Rekrutacja na studia w Krakowie

Uczelnie Kraków

Czemu nie? Podziel się z innymi i udostępnij:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Zbliżające się wydarzenia