Kierunek lekarski – Uniwersytet Opolski

Kształcenie na kierunku lekarskim na Uniwersytecie Opolskim ma na celu wyposażenie absolwentów w teoretyczne i praktyczne umiejętności i kompetencje niezbędne do wykonania zawodu lekarza.

Absolwent jednolitych studiów magisterskich na kierunku lekarskim będzie posiadał wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne niezbędne do wykonywania zawodu lekarza.

Kwalifikacje absolwenta dotyczą w szczególności:

  • wiedzy z zakresu podstawowych nauk medycznych odnoszącej się do struktury i funkcji organizmu ludzkiego i stanowiącej podstawę działań lekarskich w zdrowiu i chorobie,
  • znajomości wpływu stylu życia i czynników ryzyka (genetycznych, demograficznych, środowiskowych, społecznych, psychologicznych, kulturowych) na zdrowie jednostki i populacji,
  • umiejętności rozwiązywania problemów medycznych, diagnostycznych i terapeutycznych zgodnie z zasadami współczesnej wiedzy opartej na dowodach naukowych,
  • umiejętności komunikowania się z chorym i jego rodziną,
  • umiejętności rozpoznawania stanu bezpośredniego zagrożenia życia i podejmowania właściwego postępowanie lekarskiego w stanach naglących oraz łagodzenia bólu fizycznego i psychicznego.

Absolwent kierunku lekarskiego będzie:

  • znał i przestrzegał praw pacjenta,
  • znał i stosował normy etyczne w badaniach medycznych,
  • świadomy odpowiedzialności zawodowej oraz prawnej,
  • rozumiał potrzebę ustawicznego doskonalenia wiedzy i umiejętności wynikającą z rozwoju nauk medycznych,
  • rozumiał interdyscyplinarność działań terapeutycznych.

Poznaj inne propozycje kierunków:

Studia medyczne Opole
Uniwersytet Opolski

Materiały: opis kierunku na stronie Uczelni

Ciekawy artykuł? Podziel się z innymi i udostępnij na:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Zbliżające się wydarzenia