Kierunki studiów WarszawaNowerodzaje studiów WarszawaStudiaStudia medyczneStudia Warszawa

Studia medyczne w Warszawie

Studia medyczne w Warszawie znajdziesz przede wszystkim na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym. Najpopularniejszy z kierunków medycznych, czyli kierunek lekarski proponuje oczywiście WUM ale również Uniwersytet Warszawski, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie (UKSW). Warszawa może poszczycić się również uczelniami niepaństwowymi, na których prowadzony jest ten prestiżowy kierunek studiów np. Uczelnia Łazarskiego w Warszawie.

Jeszcze inne przykładowe kierunki studiów medycznych w Warszawie to np.: FARMACJA, ANALITYKA MEDYCZNA, ELKTRORADIOLOGIA. Studia medyczne z zakresu nauk o zdrowiu kandydaci znajdą przede wszystkim na SGGW, Warszawskim Uniwersytecie Medycznym i AWF w Warszawie oraz warszawskich uczelni niepublicznych m.in. Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie. Przykładowe kierunki DIETETYKA, KOSMETOLOGIA, ZDROWIE PUBLICZNE itp.

Kierunek lekarski na warszawskich uczelniach państwowych

Dwie państwowe warszawskie uczelnie przygotowały dla kandydatów możliwość podjęcia nauki na kierunku lekarskim. Są to Warszawski Uniwersytet Medyczny oraz UKSW.

Poznaj sylwetkę absolwenta Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.

Po uzyskaniu dyplomu i odbyciu stażu podyplomowego oraz zdaniu LEK (Lekarskiego Egzaminu Końcowego) absolwent może podjąć zatrudnienie w publicznych i niepublicznych podmiotach leczniczych, instytutach naukowo-badawczych oraz instytucjach zajmujących się pośrednictwem i upowszechnianiem wiedzy z zakresu edukacji prozdrowotnej.

Absolwent zna naukowe podstawy medycyny i potrafi je zastosować do rozwiązywania problemów medycznych leżących w zakresie działań lekarskich. Umie stawiać rozpoznanie i prowadzić leczenie zgodnie z zasadami medycyny opartej na faktach. Potrafi nawiązywać kontakt zarówno z chorym i jego rodziną, jak i członkami zespołu leczącego w celu stworzenia właściwych warunków do efektywnego  leczenia. Zna zasady postępowania profilaktycznego, w tym również popularyzacji wiedzy na temat czynników ryzyka chorób i działań prozdrowotnych.

Drugą uczelnią publiczną, która kształci na kierunku lekarskim jest UKSW, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego.

W planach uruchomienie kierunku lekarskiego na Uniwersytecie Warszawskim Uczelnia czeka na zgodę Ministerstwa.

Kierunek lekarski na uczelniach niepaństwowych w Warszawie

Dwie warszawskie uczelnie niepaństwowe uzyskały prawo do realizowania studiów na kierunku lekarskim. Są to Uczelnia Łazarskiego oraz Uczelnia Medyczna im. Marii Skłodowskiej Curie.

Wartością studiów medycznych na Uczelni Łazarskiego jest indywidualizacja procesu nauczania oraz dbałość o najwyższą jakość kształcenia. Na uczelni znajduje się nowoczesne Centrum Nauk Podstawowych i Przedklinicznych, składające się z Pracowni Naukowych Podstaw Medycyny, Pracowni Nauk Morfologicznych oraz z Centrów Symulacji Medycznej.

Sprawdź zasady kwalifikacji na kierunku lekarskim w Uczelni Łazarskiego.

Podstawą przyjęcia kandydatów z „nową maturą” na kierunek lekarski w Uczelni Medycznej im. Marii SkłodowskiejCurie w Warszawie jest zdanie egzaminu maturalnego z trzech przedmiotów:

 • biologia (egzamin pisemny – poziom rozszerzony),
 • chemia (egzamin pisemny – rozszerzony)
 • i do wyboru fizyka z astronomią lub matematyka (egzamin pisemny – poziom podstawowy)

przy czym wyniki procentowe egzaminów maturalnych pisemnych z trzech przedmiotów wpisane na świadectwie maturalnym będą przeliczane na punkty rekrutacyjne według zasady: 1% = 1 pkt. Finaliści olimpiad, którzy na nowej maturze byli zwolnieni ze zdawania egzaminu z określonego przedmiotu, otrzymują 100 punktów rekrutacyjnych z tego przedmiotu.

Z zawodem lekarza nieodzownie związany jest prestiż i ogromne zaufanie społeczne, dlatego najlepszymi lekarzami zostają osoby odpowiedzialne, łatwo nawiązujące kontakty i współczujące. Dzięki studiom na kierunku lekarskim nauczysz się jak stawiać wstępne diagnozy, badać i leczyć chorych. Po odbyciu stażu będziesz miał okazję wyboru jednej z wielu specjalizacji m. in. chirurgii, pediatrii, ortopedii, neurologii czy psychiatrii.

Kierunek farmacja na studiach w Warszawie

Kierunek farmacja ma w swojej ofercie Warszawski Uniwersytet Medyczny. Studia trwają 5 lat i 6 miesięcy tj. 11 semestrów, czas ten obejmuje sześciomiesięczną praktykę w aptece po obronie pracy magisterskiej. Od roku akademickiego 2023 farmację znajdziecie także o raz pierwszy w Polsce w ofercie uczelni niepaństwowej. Studia proponuje kandydatom Akademia Ekonomiczno-Humanistyczna.

Absolwent jest przygotowany do pracy w aptekach, hurtowniach farmaceutycznych oraz przemyśle farmaceutycznym. Może także znaleźć zatrudnienie w podmiotach odpowiedzialnych za wprowadzenie produktu leczniczego na rynek lub też jednostkach uprawnionych do wytwarzania, importu i eksportu produktów leczniczych i materiałów medycznych.

Studia przygotowują do pracy w inspekcji farmaceutycznej oraz w urzędach i instytucjach, których działalność dotyczy farmacji i ochrony zdrowia.

Zdrowie publiczne w Wyższej Szkole Ekologii i Zarządzania w Warszawie

Studia na kierunku zdrowie publiczne, które proponuje kandydatom Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie, łączą wiedzę medyczną, społeczną, elementy zarządzania, ekonomii, ochrony środowiska oraz prawa.

Wiedza i umiejętności przekazywane na tym kierunku obejmują tematy związane z:

 • rozpoznawaniem biologicznych, środowiskowych, demograficznych i psychologicznych zagrożeń zdrowia,
 • złożonością uwarunkowań ochrony zdrowia,
 • przygotowywaniem, propagowaniem, wdrażaniem, realizowaniem i koordynowaniem programów oświaty zdrowotnej, programów opieki i rehabilitacji psychospołecznej oraz promocji zdrowia, ze szczególnym uwzględnieniem działań profilaktycznych,
 • sprawowaniem kontroli stanu sanitarno-epidemiologicznego.

Specjalności:

Zarządzanie ochroną zdrowia i danymi medycznymi
Organizacja placówek ochrony zdrowia

Absolwenci znajdą pracę w:

 • publicznych i niepublicznych zakładach opieki zdrowotnej (m.in.: szpitalach, przychodniach, gabinetach lekarskich, lekarsko-dentystycznych etc.),
 • placówkach nadzorczo-inspekcyjnych systemu opieki zdrowotnej (NFZ, Sanepid),
 • placówkach i ośrodkach wellness i SPA,
 • zakładach pielęgnacyjno-opiekuńczych, hospicjach, domach pomocy społecznej i innych placówkach świadczących usługi opiekuńcze i pomocowe osobom w podeszłym wieku,
 • instytucjach i firmach zarządzających danymi medycznymi, oraz fundacjach i innych organizacjach prowadzących edukację zdrowotną i promocję zdrowia.

Weterynaria w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

W programie studiów jednolitych magisterskich kierunku weterynaria w SGGW znajdują się takie przedmioty jak m.in.: anatomia, histologia i embriologia, fizjologia, chemia, farmakologia czy mikrobiologia.

Studenci mają możliwość zapoznania się z najnowszymi osiągnięciami naukowymi oraz wykorzystania zdobytej wiedzy w praktyce, m.in. w doskonale wyposażonych jednostkach mocno rozbudowanego zaplecza dydaktyczno-badawczego takich jak: Klinika Małych Zwierząt, Laboratorium Analiz Molekularnych, Laboratorium Wirusologiczne czy Pracownia Cytometryczna.

Absolwenci weterynarii znajdą zatrudnienie w:

 •  lecznicach weterynaryjnych,
 • inspekcji weterynaryjnej,
 • stacjach sanitarno-epidemiologicznych,
 • laboratoriach kontrolnych i badawczych,
 • stacjach hodowli zwierząt,
 • placówkach naukowych,
 • nadzorze produkcji żywności,
 • zakładach farmaceutycznych oraz hurtowniach leków

Kierunek lekarski na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym

Jednolite studia magisterskie na kierunku lekarskim prowadzonym przez Warszawski Uniwersytet Medyczny koncentrują się na nauczaniu podstaw teoretycznych medycyny oraz zasad praktyki medycznej, w tym zasad komunikacji i współpracy z pacjentem oraz pracy w zespole.

Absolwenci kierunku lekarskiego w WUM bez trudności znajdują zatrudnienie, ponieważ posiadają gruntowną wiedzę i wysokie kompetencje do wykonywania zawodu lekarza. Są bardzo dobrze przygotowani do Lekarskiego Egzaminu Końcowego, którego wynik jest jednym z kryteriów w procesie kwalifikacji do szkolenia specjalizacyjnego w ramach rezydentury. Mogą kontynuować kształcenie na studiach podyplomowych, rozwijać karierę naukową na studiach doktoranckich, ubiegać się o stopień naukowy doktora nauk, a także zdobywać nowe kwalifikacje uczestnicząc w szkoleniach i kursach zawodowych.

Absolwenci znajdą pracę w:

 • publicznych i niepublicznych zakładach opieki zdrowotnej
 • świadcząc usługi medyczne szpitalne i ambulatoryjne o różnym poziomie referencyjności
 • uczelniach medycznych
 • instytutach naukowych i badawczych
 • instytucjach zajmujących się poradnictwem i upowszechnianiem wiedzy z zakresu edukacji prozdrowotnej
 • jednostkach zajmujących się orzecznictwem i nadzorem sanitarnym


Dowiedz się więcej o medycznych kierunkach studiów w Warszawie, wybierając interesujące Cię pozycje z poniższej listy.

Kierunki studiów medycznych w Warszawie 2024

Więcej informacji o kierunkach, ich opisy, informacje o procesie rekrutacji i zasadach rekrutacji lub opłatach znajdziesz na stronie: studia medyczne Warszawa. Interesujesz się zagadnieniami związanymi z medycyną, zdrowiem i chcesz poznać inne możliwości realizowania swoich pasji na studiach w Polsce, zobacz – studia medyczne w Polsce.

Czytaj również

Może wolisz zobaczyć jeszcze inne typy studiów – skorzystaj z informacji rodzaje studiów i wybierz rodzaje studiów w Warszawie.

Zobacz również inne treści poświęcone studiom w Warszawie:

Studia w Warszawie

Kierunki studiów w Warszawie

Rekrutacja na studia w Warszawie

Uczelnie Warszawa

Ciekawy artykuł? Podziel się z innymi i udostępnij


Czytaj więcej: studia w Warszawie

Kierunek lekarski w Warszawie

Pod względem możliwości wyboru uczelni kandydaci na kierunek lekarski w Warszawie mają największy wybór spośród…

Studia geograficzne w Warszawie

Studia geograficzne w Warszawie to przede wszystkim oferta Uniwersytetu Warszawskiego m.in. geografia, geologia stosowana, geologia…

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Zbliżające się wydarzenia