Ochrona środowiska – Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Program  studiów inżynierskich, poza przedmiotami podstawowymi (matematyka, chemia i fizyka), obejmuje treści kształcenia  w zakresie nauk przyrodniczych, organizacji ochrony  przyrody i środowiska,  gospodarki odpadami komunalnymi, rozpoznawania, programowania i monitorowania zagrożeń dla środowiska, nowych technologii  w ochronie środowiska, w tym biotechnologicznych, aspektów prawnych i ekonomicznych, edukacji ekologicznej.

Kierunek  o profilu ogólnoakademickim wyróżnia przede  wszystkim  możliwość zdobycia wiedzy specjalistycznej z zakresu ochrony i kształtowania środowiska.  Szeroki profil kształcenia, oparty o profesjonalnie prowadzone wykłady  oraz ćwiczenia (w nowocześnie wyposażonych la-boratoriach), wzbogacony jest  zajęciami terenowymi realizowanymi w uznanych przedsiębiorstwach,  wyjazdami studyjnymi,    praktyką zawodową oraz programem ERASMUS. Uzyskane wykształcenie jest elitarne. Rzetelna wiedza i umiejętności zawodowe pozwalają naszym absolwentom z powodzeniem sprostać konkurencji na krajowym i europejskim rynku pracy, jak również przygotowani są  do uczestniczenia w pracach naukowo-badawczych.

W obliczu kryzysu klimatycznego, przyszłością są zawody związane z ochroną środowiska. Koncentrując się na naturze – działania całych jednostek, firm i społeczności będą uwzględniać zmniejszanie śladu węglowego oraz dbanie o bioróżnorodność. Konsumenci częściej sięgną po produkty, wytworzone w sposób zrównoważony i ekologiczny. Wzrośnie też wykorzystanie ekoenergii, pochodzącej z odnawialnych źródeł.

Projektuj ekologiczne rozwiązania. Analizuj branże pod kątem stosowania zrównoważonych rozwiązań i doradzaj rozwiązania, które nie mają negatywnego wpływu na naszą planetę.

Perspektywy po studiach

  • Przedsiębiorstwa zajmujące się ochroną środowiska
  • Instytucje administracji państwowej i samorządowej
  • Jednostki naukowo-badawcze
  • Firmy doradcze, eksperckie
  • Instytucje finansujące działania związane z ochroną środowiska
  • Prowadzenie własnego biznesu

Czytaj więcej – Ochrona środowiska

Źródło: Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu –

Ciekawy artykuł? Podziel się z innymi i udostępnij na:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Zbliżające się wydarzenia