Studia społeczne

Polityka społeczna. Kierunek dla ludzi z szerokimi horyzontami

Kierunek studiów, który doskonale wpisuje się w charakter czasów, w których przyszło nam żyć. Dynamiczne zmiany społeczne w takich sferach jak zdrowie, edukacja, migracje, zatrudnienie, integracja wymagają kompetentnych specjalistów, którzy zademonstrują kreatywne rozwiązania problemów, z którymi mierzą się współczesne społeczeństwa. Jeśli jesteś zainteresowany podróżą po świecie nauk społecznych zacznij studia na kierunku polityka społeczna.

Kierunek studiów polityka społeczna realizowane jest głównie na uczelniach państwowych. Znaleźliśmy też jedną ofertę wśród uczelni niepaństwowych.

Głównym celem studiów I stopnia na kierunku polityka społeczna jest wykształcenie absolwentów potrafiących wskazywać i wyjaśniać zależności pomiędzy celami polityki społecznej, czynnikami ekonomicznymi i społecznymi a regulacjami prawnymi oraz ich rolą w identyfikowaniu i rozwiązywaniu problemów społecznych.

Tak zdefiniowany cel studiów pokazuje jego interdyscyplinarny charakter. Polityka społeczna jest częścią nauk o polityce, zajmuje się jednak tym, co bezpośrednio wiąże się z codziennością życia ludzi. Przydatna okazuje się więc wrażliwość społeczna, wiedza prawnicza oraz ekonomiczna.

Polityka społeczna na Uniwersytecie Warszawskim

Studia I stopnia na kierunku polityka społeczna to nowoczesne studia z zakresu nauk społecznych. Studia obejmują m.in. przedmioty socjologiczne, ekonomiczne, politologiczne i prawne. Kierunek ma charakter interdyscyplinarny, gdyż wielostronne spojrzenie na procesy społeczne ułatwia zrozumienie i zmienianie rzeczywistości, a także radzenie sobie w życiu zawodowym.

Studenci poznają genezę i rozwój instytucji sfery społecznej w Polsce i Europie, sektory i dziedziny polityki społecznej oraz ich wzajemne powiązania, lokalne, regionalne, krajowe, międzynarodowe i ponadnarodowe wymiary polityki społecznej, jak też główne źródła informacji o sferze społecznej. Uczą się także rozumienia kluczowych pojęć i teorii polityki społecznej oraz innych podstawowych nauk społecznych, powiązań między wartościami i zasadami polityki społecznej a interesami ekonomicznymi i politycznymi, diagnozowania problemów i kwestii społecznych, metod badań społecznych oraz projektowania rozwiązań problemów społecznych.

Absolwent studiów ma podstawową wiedzę o rodzajach, przejawach, strukturze i dynamice problemów społecznych w skali krajowej, lokalnej, globalnej oraz związkach między nimi i ich strukturalnych uwarunkowaniach, zna najważniejsze współczesne i historyczne nurty teoretyzowania o problemach społecznych i ich przyczynach oraz ma ogólną wiedzę o potrzebach człowieka i jego psychologicznych podstawach funkcjonowania w świecie społecznym.

Polityka społeczna na Uniwersytecie Łódzkim

Studia pierwszego stopnia na kierunku polityka społeczna na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego umożliwiają poznawanie i badanie zjawisk i problemów społecznych w kontekście zachodzących współcześnie procesów politycznych i gospodarczych.

Określone w programie studiów treści kształcenia i efekty uczenia się odwołują się do dorobku szeregu dyscyplin z dziedziny nauk społecznych, które łączy wspólny przedmiot badań –polityka społeczna, przede wszystkim do dyscypliny nauk prawnych, a także: nauk o polityce i administracji, nauki socjologicznych, ekonomii i finansów, nauk o zarządzaniu i jakości, psychologii, nauk o komunikacji społecznej i mediach.

Dzięki temu student zdobywa kompetencje w zakresie wiedzy, umiejętności i postaw, które mogą być wykorzystywane w działalności różnych podmiotów zajmujących się gospodarczym, politycznym i społecznym wymiarem życia publicznego. Jest przygotowany do projektowania i realizacji zadań polityki społecznej w instytucjach i organach samorządowych, państwowych, międzynarodowych, a także podmiotach członkowskich jak np. partie polityczne, organizacje zawodowe czy organizacje pozarządowe.

Polityka społeczna na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu

Polityka społeczna na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu to kierunek studiów, który pozwoli Ci zdobyć interdyscyplinarne wykształcenie oraz pracę w zawodzie w sektorze publicznym, organizacjach pozarządowych, czy też szeroko pojętym biznesie.

Kierunek polityka społeczna wiedzę z ekonomii, zarządzania i finansów łączy z tym, czego zwykle brakuje w kształceniu ekonomistów – podstawami psychologii, socjologii i nauk o polityce. Kierunek oferuje kształcenie dwóch rodzajów specjalistów: menedżerów i ekspertów od komunikowania się. Ci pierwsi uczą się jak prowadzić projekty, zarządzać zespołem, czy jak zbudować rachunek zysków i strat planowanych przedsięwzięć. Drudzy – nabierają umiejętności w zakresie kształtowania relacji z mediami, budowania kampanii informacyjnych czy kształtowania komunikacji w organizacji.

Specjalności:

Gdzie studiować kierunek polityka społeczna

Interesujesz się zagadnieniami związanymi z tkanką życia społecznego, bezpieczeństwem, mediami, komunikacją i chcesz poznać inne możliwości realizowania swoich pasji na studiach w Polsce, zobacz – studia społeczne w Polsce. Zobacz również: POLITYKA SPOŁECZNA

Ciekawy artykuł? Podziel się z innymi i udostępnij

Źródło: opisy kierunków na stronach Uczelni

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Zbliżające się wydarzenia