Kierunki studiów Łódźnewrodzaje studiów ŁódźStudiaStudia ŁódźStudia pedagogiczne

Studia pedagogiczne w Łodzi

Kierunek pedagogika, pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna znajdziesz na Uniwersytecie Łódzkim (Wydział Nauk o Wychowaniu UŁ), Studia pedagogiczne również w ofercie łódzkich uczelni niepublicznych.

Interesują Cię studia pedagogiczne w Łodzi? Łódzkie uczelnie gwarantują kandydatom szeroki zakres oferty studiów pedagogicznych. Wśród uczelni oferujących kierunki, na których zdobywa się kompetencje pedagoga znaleźć można zarówno uczelnie państwowe jak i niepaństwowe. Szeroki jest oczywiści wachlarz kierunków spośród których można wybierać najatrakcyjniejszą dla siebie propozycję. Mogą to być specjalistyczne licencjackie studia na kierunku pedagogika lub studia jednolite magisterskie na takich kierunkach jak: pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna lub pedagogika specjalna. Studia pedagogiczne to propozycja warta głębokiego przemyślenia

Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna na Uniwersytecie Łódzkim

Kierunek studiów jednolitych magisterskich pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna, który proponuje kandydatom Uniwersytet Łódzki, kształci specjalistów do pracy z dzieckiem, poczynając od okresu żłobkowego, a kończąc na edukacji wczesnoszkolnej.

Głównym celem kształcenia jest wyposażenie studentów w wiedzę, umiejętności oraz kompetencje społeczne niezbędne do wykonywania zawodu nauczyciela wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej. Kształcenie w toku studiów obejmuje wiedzę, umiejętności oraz postawy społeczne. Zdobywana wiedza dotyczy przede wszystkim pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym oraz młodszym szkolnym. Koncentruje się również wokół podstawowych teorii wychowania, uczenia się i nauczania, najważniejszych tradycyjnych i współczesnych nurtów i systemów pedagogicznych, struktury i funkcji systemu edukacji, celów, podstaw prawnych, organizacji i funkcjonowaniu instytucji oświatowych,  uczestników działalności edukacyjnej oraz bezpieczeństwa i higieny pracy w instytucjach edukacyjnych.

Perspektywy zawodowe:

 • żłobki,
 • kluby dziecięce,
 • przedszkola,
 • klasy I-III w szkołach podstawowych.

Pedagogika w Uczelni Nauk Społecznych w Łodzi

Studia na kierunku pedagogika, które ma w swojej ofercie Uczelnia Nauk Społecznych w Łodzi, skierowane są do osób zainteresowanych zdobyciem wszechstronnej wiedzy o edukacji – nauczaniu i kształceniu, a także zmianach mechanizmów wychowania oraz uczenia się w toku życia człowieka. Program kształcenia realizuje cele związane z szeroko rozumianą praktyką pedagogiczną w różnych środowiskach oraz grupach wiekowych.

Specjalności:

 • Metodyka kształcenia zdalnego i hybrydowego
 • Animacja kultury i wypoczynku
 • Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza i praca z rodziną
 • Trening interpersonalny i mediacje
 • Edukacja zdrowotna i profilaktyka społeczna
 • Resocjalizacja i socjoterapia

Perspektywy zawodowe – absolwent pedagogiki w UNS znajdzie pracę:

 • jako pedagog i metodyk edukacji z wykorzystaniem metod kształcenia na odległość w ośrodkach i instytucjach edukacyjnych oraz szkoleniowych,
 • jako animator oraz specjalista w zakresie planowania i prowadzenia działań o charakterze kulturalnym i rekreacyjnym, w urzędach, instytucjach kultury, wypoczynku oraz opieki,
 • jako specjalista w zakresie planowania i prowadzenia działań przywracających człowieka do życia społecznego w różnych środowiskach systemu resocjalizacji, także w ośrodkach penitencjarnych i środowisku otwartym,
 • jako specjalista/edukator z zakresu edukacji zdrowotnej i szeroko rozumianej profilaktyki w placówkach edukacyjnych, systemu służby zdrowia, organizacjach społecznych, fundacjach i stowarzyszeniach działających na rzecz edukacji zdrowotnej i promocji zdrowia,
 • jako edukator i trener prowadzący zajęcia rozwojowe,
 • w firmach szkoleniowych, treningowych, organizacjach społecznych i fundacjach o celach edukacyjnych,
 • w ramach samodzielnej działalności w obszarze usług edukacyjnych.

Pedagogika specjalna w Uczelni Nauk Społecznych w Łodzi

Celem kształcenia na kierunku jednolitych studiów magisterskich pedagogika specjalna w UNS w Łodzi jest przygotowanie absolwentów do wspierania potencjału rozwojowego jednostek, projektowania działań umożliwiających im realizację indywidualnych potrzeb gwarantujących satysfakcjonującą jakość życia w wymiarze indywidualnym i społecznym; a także zdobycie kwalifikacji oraz kompetencji kluczowych do realizacji profesjonalnych zadań zawodowych w obszarze opieki, wychowania, edukacji, terapii, rehabilitacji czy resocjalizacji, w zależności od wybranej specjalności.

Specjalności:

 • Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością wzrokową (tyflopedagogika)
 • Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością słuchową (surdopedagogika)
 • Edukacja i rehabilitacja osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu
 • Resocjalizacja i socjoterapia
 • Terapia pedagogiczna i wspieranie rozwoju
 • Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną

Perspektywy zawodowe – absolwenci znajdą zatrudnienie w:

 • powszechnych i specjalnych instytucjach oświatowych,
 • specjalnych ośrodkach edukacyjnych i opiekuńczo-wychowawczych,
 • fundacjach i stowarzyszeniach,
 • organizacjach pozarządowych realizujących programy wspomagania rozwoju dziecka,
 • w placówkach pomocowych i ośrodkach związanych z poradnictwem w zakresie edukacji i wychowania dzieci i młodzieży,
 • poradniach rodzinnych,
 • ośrodkach rehabilitacji,
 • ośrodkach zdrowia,
 • ośrodkach interwencyjnych,
 • ośrodkach pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz firmach świadczących usługi psychoedukacyjne i prorozwojowe,
 • ośrodkach wychowawczych, młodzieżowych ośrodkach socjoterapii, zakładach poprawczych i schroniskach dla nieletnich,
 • ramach własnej działalności w obszarze pomocy psychologiczno-pedagogicznej i rozwojowej.

Przed ostatecznym wyborem studiów dla siebie warto poznać szczegóły każdej z ofert i poznać specjalności oraz zasady kwalifikacji na kierunek. Lista kierunków pedagogicznych w Łodzi prezentowana jest poniżej.

Kierunki studiów pedagogicznych w Łodzi 2024

Więcej informacji o kierunkach, ich opisy, informacje o procesie rekrutacji i zasadach rekrutacji lub opłatach znajdziesz na stronie: studia pedagogiczne Łódź. Interesujesz się zagadnieniami związanymi z ludzką psychiką, zawiłościami życia społecznego, ludzkimi motywacjami i chcesz poznać inne możliwości realizowania swoich pasji na studiach w Polsce, zobacz – studia pedagogiczne.

CZYTAJ RÓWNIEŻ:

Może wolisz zobaczyć jeszcze inne typy studiów – skorzystaj z informacji rodzaje studiów i wybierz rodzaje studiów w Łodzi.

Sprawdź także treści poświęcone studiom w Łodzi:

Studia w Łodzi

Kierunki studiów w Łodzi

Rekrutacja na studia w Łodzi

Uczelnie Łódź

Udostępnij:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Zbliżające się wydarzenia