Kierunki studiów Kielcerodzaje studiów KielceStudiaStudia KielceStudia społeczne

Studia społeczne w Kielcach

Kierunki studiów społecznych, studia społeczne w Kielcach to możliwość podjęcia nauki na takich m.in kierunkach jak: BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE, DZIENNIKARSTWO I KOMUNIKACJA SPOŁECZNA, KRYMINOLOGIA STOSOWANA.

Warto poznać ofertę różnych wydziałów Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach. Studia społeczne w Kielcach to także propozycje uczelni niepublicznych: np. Społecznej Akademii Nauk, czy Akademii Nauk Stosowanych im. prof. Edwarda Lipińskiego w Kielcach.

Bezpieczeństwo narodowe na Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach

Studia na kierunku bezpieczeństwo narodowe, które ma w swojej ofercie Wydział Prawa i Nauk Społecznych UJK w Kielcach, przekazują zarówno ogólną wiedzę z zakresu bezpieczeństwa, jak i umiejętności praktycznego działania w sytuacjach kryzysowych oraz kompetencje społeczne, ułatwiające podejmowanie świadomych i odpowiedzialnych decyzji – zwłaszcza w zakresie bezpieczeństwa.

Grupy przedmiotów do wyboru:

 • System bezpieczeństwa RP
 • Zarządzanie kryzysowe i ochrona ludności
 • Bezpieczeństwo UE

Absolwenci studiów pierwszego stopnia na kierunku bezpieczeństwo narodowe będą przygotowani do pracy w służbach mundurowych (m.in. Policja, Wojsko Polskie, Straż Graniczna, Państwowa Straż Pożarna), w administracji publicznej państwowej i samorządowej oraz służbach, inspekcjach i strażach funkcjonujących w sektorze bezpieczeństwa, zwłaszcza w samorządowych instytucjach zarządzania kryzysowego i ochrony ludności.

Bezpieczeństwo wewnętrzne w Akademii Nauk Stosowanych im. prof. Edwarda Lipińskiego w Kielcach

Kierunek studiów bezpieczeństwo wewnętrzne, który proponuje kandydatom Akademia Nauk Stosowanych im. prof. Edwarda Lipińskiego w Kielcach, pozwala zdobyć ogólną wiedzę z zakresu prawa i administracji, organizacji i zarządzania, psychologii, socjologii itp., w powiązaniu ze specjalistyczną, praktyczną wiedzą o zagrożeniach bezpieczeństwa państwa, zdrowia, życia i mienia obywateli, bezpieczeństwa informacji, zarządzania kryzysowego i utrzymania porządku publicznego.

Studenci uczą się jak zarządzać bezpieczeństwem imprez masowych, reagować w sytuacjach zagrożeń wynikających z klęsk żywiołowych, katastrof, aktów terroryzmu i zaburzeń społecznych. Poznają sposób działania służb mundurowych i innych organów odpowiedzialność za bezpieczeństwo i ochronę porządku publicznego.

Perspektywy zawodowe:

 • Policja,
 • Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego,
 • Straż Graniczna,
 • Straż Pożarna,
 • Straż Miejska i Gminna,
 • rynek usług świadczony przez podmioty prywatne, wyspecjalizowane w ochronie osób i mienia.

Praca socjalna w Staropolskiej Akademii Nauk Stosowanych w Kielcach

Celem studiów na kierunku praca socjalna, który prowadzi Staropolska Akademia Nauk Stosowanych w Kielcach, jest pobudzenie u studentów aktywności poznawczej oraz  przygotowanie absolwentów do zaistnienia w konkretnych przestrzeniach rynku pracy i zdobycie przez nich kwalifikacji oraz kompetencji do realizacji profesjonalnych zadań zawodowych związanych z wybraną specjalnością z zakresu pracy socjalnej.

Specjalności:

 • Asystent rodziny
 • Praca socjalna z seniorami

Absolwenci będą przygotowani do pracy w instytucjach takich jak: regionalne ośrodki pomocy społecznej, powiatowe centra pomocy rodzinie i ośrodki pomocy społecznej, a także do pracy: w placówkach opiekuńczo-wychowawczych, w domach pomocy społecznej dla osób starszych, w placówkach dla osób niepełnosprawnych intelektualnie, psychicznie i fizycznie, a także w ośrodkach wsparcia, w placówkach dla bezdomnych, alkoholików i narkomanów, w zakładach karnych oraz w organizacjach pozarządowych zajmujących się diagnozowaniem i przeciwdziałaniem wyżej wymienionym problemom.

Stosunki międzynarodowe na Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach

Celem kształcenia na kierunku stosunki międzynarodowe na UJK jest przygotowanie absolwenta do pełnienia ról zawodowych i społecznych w administracji państwowej, sektorze
przedsiębiorstw środowisku medialnym oraz pozarządowym. Absolwent zostaje wyposażony w szeroką wiedzę i umiejętności analityczne w zakresie stosunków
międzynarodowych, uzupełnione o niezbędne informacje z zakresu m.in. historii najnowszej, ekonomii, socjologii, nauk o komunikowaniu oraz o administracji.

Grupy przedmiotów do wyboru:

 • Strategie międzynarodowe
 • Wspólnota międzynarodowa
 • Komunikacja międzynarodowa

Absolwent będzie przygotowany do selektywnego poszukiwania informacji, wykorzystywania ich w swojej pracy zawodowej i pełnieniu różnorodnych ról społecznych. Ambicją twórców kierunku jest wykształcenie osoby otwartej, tolerancyjnej, o szerokiej wiedzy z zakresu stosunków międzynarodowych, przygotowanej do podjęcia wyzwań w pracy zawodowej na poziomie regionalnym, państwowym, a nawet międzynarodowym. Bardzo ważnym elementem kształcenia jest wiedza o współpracy wszystkich szczebli administracji oraz podmiotów niepaństwowych, a także o funkcjonowaniu w środowisku międzynarodowym tak różnych podmiotów, jak państwa i ich instytucje, samorządy różnych szczebli, organizacje pozarządowe czy podmioty komercyjne (przedsiębiorstwa).


Uzyskaj szczegółowe informacje o społecznych kierunkach studiów dostępnych dla kandydatów w Kielcach:

Kierunki studiów społecznych w Kielcach 2024

Więcej informacji o kierunkach społecznych, ich opisy, informacje o procesie rekrutacji i zasadach rekrutacji lub opłatach znajdziesz na stronie: studia społeczne Kielce. Interesujesz się zagadnieniami związanymi z tkanką życia społecznego, bezpieczeństwem, mediami, komunikacją i chcesz poznać inne możliwości realizowania swoich pasji na studiach w Polsce, zobacz – studia społeczne w Polsce.

CZYTAJ RÓWNIEŻ:

Może wolisz zobaczyć jeszcze inne typy studiów – skorzystaj z informacji rodzaje studiów i wybierz rodzaje studiów w Kielcach.

Zobacz również inne treści poświęcone studiom w Kielcach:

Studia w Kielcach

Kierunki studiów w Kielcach

Rekrutacja na studia w Kielcach

Uczelnie Kielce

Ciekawy artykuł? Podziel się z innymi i udostępnij:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Zbliżające się wydarzenia