NoweStudia podyplomoweStudia rolniczeStudia Warszawa

Agrobiznes a zarządzanie proklimatyczne – SGGW w Warszawie

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie zaprasza na studia podyplomowe na kierunku Agrobiznes a zarządzanie proklimatyczne.

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie zaprasza na 2-semestralne studia podyplomowe na kierunku “Agrobiznes a zarządzanie proklimatyczne”, adre­so­wane do osób pra­gną­cych pogłę­bić wie­dzę z tema­tów zwią­za­nych z zagad­nie­niami z zakresu zrów­no­wa­żo­nego zarzą­dza­nia w branży rolno-spo­żyw­czej. Stu­dia mogą zain­te­re­so­wać osoby pra­cu­jące lub posia­da­jące przed­się­bior­stwa z branży rolnospo­żyw­czej oraz pra­cu­jące w sek­to­rze publicz­nym.

Zaję­cia dydak­tyczne obej­mują 190 godzin. Zaję­cia będą się odby­wają się od paździer­nika do czerwca, w cyklu 10–11 zjaz­dów sobot­nio-nie­dziel­nych. Do 40% zajęć może być reali­zo­wane w for­mie zdal­nej.

Perspektywy zawodowe – umie­jęt­no­ści i wie­dza zdo­byte w trak­cie stu­diów będą przy­datne w pracy na takich sta­no­wi­skach, jak:

  • spe­cja­li­sta­/kie­row­nik pro­gramów zrów­no­wa­żo­nego roz­woju w branży rolno-spo­żyw­czej,
  • doradca ds. zrów­no­wa­żo­nego roz­woju w branży rolno-spo­żyw­czej,
  • spe­cja­li­sta­/a­na­li­tyk ds. kli­matu w branży rolno-spo­żyw­czej,
  • kie­row­nik pro­jektu zrów­no­wa­żo­nego roz­woju w branży rolno-spo­żyw­czej.

Dowiedz się więcej: wo.sggw.edu.pl/agrobiznes-i-zarzadzanie-proklimatyczne/

SPRAWDŹ INNE STUDIA PODYPLOMOWE W SGGW

ZOBACZ RÓWNIEŻ: SZKOŁA GŁÓWNA GOSPODARSTWA WIEJSKIEGO W WARSZAWIE – AKTUALNOŚCI, REKRUTACJA NA STUDIA

CZYTAJ TAKŻE:

Studia w Warszawie

Kierunki studiów w Warszawie

Rekrutacja na studia w Warszawie

Uczelnie Warszawa

Udostępnij:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Zbliżające się wydarzenia