Kierunki studiów WarszawanewStudia społeczneStudia Warszawa

Bezpieczeństwo wewnętrzne w Warszawie

Przeglądasz społeczne kierunki studiów w Warszawie? Szczególnie interesuje Cię kierunek bezpieczeństwo wewnętrzne? Sprawdź, które warszawskie uczelnie proponują go kandydatom!

Studia na kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne prowadzą warszawskie uczelnie publiczne: Szkoła Wyższa Wymiaru Sprawiedliwości, Uniwersytet Warszawski, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie i Akademia Sztuki Wojennej w Warszawie. Mają go w swoich ofertach także uczelnie niepubliczne: Uniwersytet WSB Merito Warszawa , Wszechnica Polska Szkoła Wyższa w Warszawie, Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie oraz Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa i Ochrony im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Warszawie.

Bezpieczeństwo wewnętrzne w Szkole Wyższej Wymiaru Sprawiedliwości

Prowadzone przez SWWS studia na kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne oferują studentom m.in.: praktyczny program nauczania, indywidualnych opiekunów naukowych, naukę języków obcych, praktyki i staże, stypendia naukowe i socjalne.

Celem studiów jest kształcenie przyszłych pracowników sektora obronnego i ochronnego, administracji publicznej oraz funkcjonariuszy służb, którzy po ukończeniu studiów będą posiadać najwyższe kwalifikacje merytoryczne oraz odpowiednie standardy etyczne, niezbędne do wykonywania zawodów realizujących ustawowe zadania w zakresie bezpieczeństwa państwa.

Na czwartym semestrze studenci będą mieć możliwość wybrania jednej z trzech ścieżek specjalizacyjnych:

 • Bezpieczeństwo powszechne;
 • Bezpieczeństwo publiczne;
 • Bezpieczeństwo społeczne.

Bezpieczeństwo wewnętrzne na Uniwersytecie Warszawskim

Podstawowym celem kształcenia na kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne (propozycja Wydziału Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych Uniwersytetu Warszawskiego) jest realizacja zapotrzebowania na specjalistyczną wiedzę i praktyczne przygotowanie funkcjonariuszy, urzędników i doradców w zakresie bezpieczeństwa państwa oraz utrzymania porządku publicznego. Profil kształcenia stanowi między innymi odpowiedź na potrzebę podnoszenia kwalifikacji zawodowych funkcjonariuszy różnych służb państwowych (np. policji, straży granicznej).

Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych posiada wysoko wykwalifikowaną i doświadczoną kadrę naukową, której reprezentanci od lat prowadzą intensywne badania nad problematyką bezpieczeństwa państwa. Potencjał naukowy i dydaktyczny wzbogacony jest również przez współpracę z innymi uczelniami oraz innymi jednostkami UW. W ramach realizacji studiów na kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne prowadzona jest stała współpraca z instytucjami i służbami, wspomagającymi proces praktycznego przygotowania absolwentów do przyszłej pracy (między innymi z Komendą Główną Policji, Ministerstwem Spraw Wewnętrznych i Administracji, Służbą Graniczną, Centralnym Zarządem Służby Więziennej).

Od V semestru studiów studenci dokonują także wyboru jednej z trzech atrakcyjnych specjalizacji:

 • Administracja porządku publicznego,
 • Komunikowanie w dziedzinie bezpieczeństwa wewnętrznego,
 • Zarządzanie kryzysowe.

Bezpieczeństwo wewnętrzne na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

Kierunek bezpieczeństwo wewnętrzne na UKSW w Warszawie umożliwia uzyskanie specjalistycznej wiedzy obejmującej problematykę bezpieczeństwa w skali lokalnej, państwowej, regionalnej i globalnej. Pod okiem doświadczonej kadry studenci uczą się jak analizować systemy i procesy, identyfikować dysfunkcje i zagrożenia, wdrażać i koordynować odpowiednie strategie działania.

Program studiów obejmuje m.in. takie przedmioty jak: psychologia społeczna, ekonomia, historia, zwalczanie przestępczości, wprowadzenie do kryminologii czy podstawy ratownictwa medycznego. Wiedza z różnych dyscyplin naukowych zapewnia wszechstronne przygotowanie do pracy w dynamicznie zmieniającym się otoczeniu.

Kierunek bezpieczeństwo wewnętrzne na UKSW otwiera możliwości pracy w administracji publicznej, przede wszystkim w strukturach odpowiedzialnych za bezpieczeństwo, jak i w przedsiębiorstwach prywatnych (m.in. policji, wojsku, sztabach kryzysowych, organizacjach działających na rzecz bezpieczeństwa, agencjach detektywistycznych).

Bezpieczeństwo wewnętrzne w Akademii Sztuki Wojennej w Warszawie

Kierunek bezpieczeństwo wewnętrzne w Akademii Sztuki Wojennej przygotowuje absolwenta do analizowania, planowania i organizowania działań w zakresie bezpieczeństwa wewnętrznego, ładu i porządku prawnego państwa, zwalczania zjawisk przestępczości zorganizowanej, gospodarczej i terroryzmu oraz planowania i organizowania działań ochronno-prewencyjnych.

Specjalności:

 • Specjalność bezpieczeństwo powszechne obejmuje przedmioty dotyczące funkcjonowania służb, straży i inspekcji; ochrony ludności i ratownictwa; roli i zadań administracji publicznej w obszarze bezpieczeństwa wewnętrznego, obrony cywilnej.
 • W ramach specjalności bezpieczeństwo publiczne realizowane są przedmioty poruszające problematykę funkcjonowania podmiotów dbających o porządek publiczny w tym służb specjalnych, przeciwdziałania patologiom i przestępczości nieletnich, przeciwdziałania przestępczości zorganizowanej i terroryzmowi.  
 • W ramach specjalności zarządzanie kryzysowe studenci zdobywają wiedzę w obszarze funkcjonowania administracji publicznej w zarządzaniu kryzysowym, zadań realizowanych na poszczególnych szczeblach kierowniczych administracji i zarządzania kryzysowego, a także specyfiki zarządzania podmiotami bezpieczeństwa wewnętrznego w sytuacjach kryzysowych.

Absolwenci mogą być zatrudniani na stanowiskach w administracji rządowej i samorządowej związanych z bezpieczeństwem wewnętrznym państwa, centrach zarządzania kryzysowego oraz m.in. w: Straży Granicznej, Policji, strażach gminnych (miejskich), w służbach ratowniczych, komercyjnych firmach ochroniarskich oraz podmiotach gospodarczych związanych z bezpieczeństwem.

Bezpieczeństwo wewnętrzne – Uniwersytet WSB Merito Warszawa

Studia na kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne, które prowadzi Uniwersytet WSB Merito Warszawa, przygotują Cię do pracy w obszarze obronności i bezpieczeństwa państwa. Zdobędziesz dyplom dający szansę stabilnego i pewnego zatrudnienia w jednostkach administracji rządowej i samorządowej a także w wojsku i służbach mundurowych takich jak policja, Straż Graniczna, Służba Więzienna, Służba Celna, ABW, CBA oraz wszelkiego rodzaju strażach i inspekcjach.

Zajęcia prowadzone są przez praktyków. Na zajęciach spotkasz przedstawicieli armii, byłych i aktywnych funkcjonariuszy służb mundurowych, prawników, dyplomatów i naukowców, którzy na bazie własnego doświadczenia wprowadzą Cię w tematykę bezpieczeństwa.

Nauczysz się rozpoznawać, analizować i zwalczać zagrożenia bezpieczeństwa, związane z działalnością człowieka (taką jak przestępczość czy terroryzm) lub z katastrofami naturalnymi (jak np. klęski żywiołowe).

Specjalności:

 • Bezpieczeństwo i higiena pracy,
 • Kryminologia i kryminalistyka.

Kierunek bezpieczeństwo wewnętrzne w Warszawie

Więcej informacji o kierunkach społecznych, ich opisy, informacje o procesie rekrutacji i zasadach rekrutacji lub opłatach znajdziesz na stronie: studia społeczne Warszawa. Interesujesz się zagadnieniami związanymi z tkanką życia społecznego, bezpieczeństwem, mediami, komunikacją i chcesz poznać inne możliwości realizowania swoich pasji na studiach w Polsce, zobacz – studia społeczne w Polsce.

Czytaj również

Może wolisz zobaczyć jeszcze inne typy studiów – skorzystaj z informacji rodzaje studiów i wybierz rodzaje studiów w Warszawie.

Studia w Warszawie

Kierunki studiów w Warszawie

Rekrutacja na studia w Warszawie

Uczelnie Warszawa

Ciekawy artykuł? Podziel się z innymi i udostępnij

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Zbliżające się wydarzenia