Międzynarodowa Wyższa Szkoła Logistyki i Transportu we Wrocławiu

uczelnia niepubliczna, Wrocław

Międzynarodowa Wyższa Szkoła Logistyki i Transportu we Wrocławiu została powołana do życia w 2001 roku. Potrzeba powołania tego typu placówki wynikała przede wszystkim z faktu, że w Polsce nie było wyższych uczelni kształcących w zawodzie logistyk. Tymczasem rynek pracy zgłasza ogromne zapotrzebowanie na specjalistów w tej dziedzinie.

ul. Sołtysowicka 19 B
51-168 Wrocław
71 324-68-42, faks: 71 325-15-61
uczelnia@msl.com.pl
www.mwsl.eu

Tworząc Międzynarodową Wyższą Szkołę Logistyki i Transportu we Wrocławiu przyjęto jako misję wykształcenie menedżerów przygotowanych do zarządzania nowoczesnymi procesami logistycznymi, gotowych do pracy w warunkach współdziałania w zintegrowanej Europie. Spełnienie misji, Uczelnia upatruje w odpowiednim doborze programu nauczania, w zatrudnieniu doświadczonej kadry dydaktycznej oraz szeroko pojętej współpracy z innymi podmiotami. Dzięki współpracy z partnerem strategicznym – uczelnią francuską – program kształcenia MWSLiT zapewnia zdobycie wiedzy i kwalifikacji z dziedziny logistyki, transportu i spedycji na europejskim poziomie. Międzynarodowy charakter Uczelni, szerokie kontakty z partnerami o profilu logistycznym, transportowym i spedycyjnym, pozwalają MWSLiT realizować formułę edukacji otwartej poprzez organizowanie gościnnych wykładów specjalistów krajowych i zagranicznych, a także wizyt studyjnych w firmach. Stanowią one element uzupełnienia procesu dydaktycznego, umożliwiający studentom poszerzenie wiedzy i skonfrontowanie swoich wyobrażeń o zawodzie z rzeczywistością. Jest to możliwe m.in. dzięki współpracy z wieloma uczelniami z Europy i świata oraz wiodącymi firmami z sektora TSL.

Utworzenie Międzynarodowej Wyższej Szkoły Logistyki i Transportu we Wrocławiu, wspólnie z uczelnią francuską, zostało uhonorowane nagrodą premiera Francji Jean-Pierre Raffarina. Nagroda była jedną z pięciu, którymi uhonorowano międzynarodowe projekty z udziałem Francuzów, jednak jedyną w dziedzinie edukacji. Wyróżnienie jest tym cenniejsze, że zgłoszono 92 projekty z całego świata. Drogą eliminacji, przedsięwzięcie utworzenia MWSLiT we Wrocławiu zajęło pierwsze miejsce nagrodzone w Paryżu w 2003 roku.

Międzynarodowa Wyższa Szkoła Logistyki i Transportu we Wrocławiu jest niepubliczną wyższą szkołą, wpisaną do rejestru uczelni prowadzonego przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego pod liczbą porządkową “206”. Uczelnia powstała na podstawie ustawy z dnia 26 czerwca 1997 roku (Dz. U. Nr 96, poz. 590 z późn. zm.). Struktura Uczelni ma charakter jednowydziałowy (Wydział Logistyki i Transportu). Proces kształcenia na naszej Uczelni odbywa się w ramach studiów pierwszego i drugiego stopnia. W 2007 roku starania Międzynarodowej Wyższej Szkoły Logistyki i Transportu o uzyskanie możliwości prowadzenia studiów II stopnia (magisterskich) na kierunku Logistyka zostały uwieńczone sukcesem. MWSLiT we Wrocławiu była pierwszą uczelnią w kraju posiadającą uprawnienia do prowadzenia studiów magisterskich II stopnia na kierunku logistyka. Po uzyskaniu dyplomu absolwenci mogą skorzystać z bogatej oferty specjalistycznych studiów podyplomowych organizowanych przez Uczelnię.

https://www.mwsl.eu/o-uczelni/warto-wiedziec

DZIAŁALNOŚĆ MIĘDZYNARODOWA UCZELNI

W swojej działalności Międzynarodowa Wyższa Szkoła Logistyki i Transportu we Wrocławiu dąży do rozwijania międzynarodowej aktywności w obszarze kształcenia, badań naukowych oraz współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym. Możliwość zdobycia międzynarodowych i międzykulturowych doświadczeń stanowi integralną część procesu kształcenia, którego celem jest ciągłe dążenie do dostosowania do wymogów dynamicznie zmieniającego się lokalnego, krajowego, międzynarodowego i globalnego rynku pracy.Współpraca z uczelniami i instytucjami zagranicznymi ma charakter wielopłaszczyznowy, dotyczy zarówno działalności edukacyjnej w zakresie wspierania mobilności i oferowania wspólnych programów kształcenia, jak również sfery badawczo-naukowej (wspólne projekty badawcze, międzynarodowe konferencje naukowe i publikacje, spotkania i warsztaty branżowe). Współpraca międzynarodowa Międzynarodowej Wyższej Szkoły Logistyki i Transportu we Wrocławiu odbywa się w ramach umów bilateralnych podpisanych z wieloma uczelniami zagranicznymi z całego świata, m.in. z Francji, z Niemiec, z Wielkiej Brytanii, z Czech, ze Słowacji, z Turcji, z Węgier, z USA, z Chin, z Ukrainy, z Rosji, z Białorusi, z Bułgarii. Obecnie współpracujemy z ponad 40 uczelniami i instytucjami partnerskimi działając na płaszczyźnie edukacyjnej, naukowej i badawczej. Nasi studenci mogą korzystać z wiedzy i doświadczenia zagranicznych naukowców wchodzących w skład Międzynarodowego Komitetu Naukowego czasopisma naukowego Logistics and Transport wydawanego przez uczelnię.

Od 1 stycznia 2014 roku program “Uczenie się przez całe życie” został zastąpiony programem Erasmus+. Informacje o programie Erasmus+ można znaleźć na stronie: http://erasmusplus.org.pl/o-programie/, w „Przewodniku po programie na rok 2018” oraz w niniejszej prezentacji.

https://www.mwsl.eu/wspolpraca-miedzynarodowa/nasi-partnerzy

https://www.mwsl.eu/wspolpraca-miedzynarodowa/letnie-programy

Kierunki studiów

Międzynarodowa Wyższa Szkoła Logistyki i Transportu we Wrocławiu kształci na przyszłościowych kierunkach, gdzie kandydat może wybrać w jakim trybie będzie się uczył: stacjonarny (dzienny) lub niestacjonarny (zaoczny). Uczelnia kształci na kierunkach:

  • LOGISTYKA studia licencjackie, inżynierskie, magisterskie (3 semestry)
  • TRANSPORT studia licencjackie
  • BUDOWNICTWO studia inżynierskie
  • ZARZĄDZANIE studia licencjackie

Kluczem do kariery jest specjalistyczne wykształcenie. Student, który ukończył MWSLiT we Wrocławiu jest wyposażony w wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne pożądane przez pracodawców. Jeśli zastanawiasz się jaką szkołę wyższą wybrać postaw na studia we Wrocławiu, nie zwlekaj wybierz kierunek studiów i Uczelnię gwarantującą najlepszą pracę!

LOGISTYKA:

1. Studia licencjackie:

 Logistyka produkcji (tryb stacjonarny i tryb niestacjonarny)
– Logistyka zakupów (tryb stacjonarny i tryb niestacjonarny)
– Logistyka handlu i dystrybucji (tryb stacjonarny i tryb niestacjonarny)
– Systemy logistyczne (tryb stacjonarny i tryb niestacjonarny)

Nowe specjalności:

– Logistyka Humanitarna (tryb stacjonarny i tryb niestacjonarny)
– Logistyka w awiacji (tryb stacjonarny i tryb niestacjonarny)
– Zarządzanie łańcuchem dostaw w przemyśle automotive (tryb stacjonarny i tryb niestacjonarny)
– Logistyka odpadów w przemyśle automotive (tryb stacjonarny i tryb niestacjonarny)
– Bezpieczeństwo w transporcie (tryb stacjonarny i niestacjonarny)

Więcej szczegółów: https://www.mwsl.eu/studia/logistyka/logistyka-studia-licencjackie

2. Studia inżynierskie:

– Systemy informacyjne w łańcuchu dostaw (tryb stacjonarny i tryb niestacjonarny)
– Automatyzacja i utrzymanie systemów magazynowych(tryb stacjonarny i tryb niestacjonarny)

Więcej szczegółów: https://www.mwsl.eu/studia/logistyka/logistyka-studia-inzynierskie

3. Studia magisterskie:

 Menedżer logistyki produkcji (tryb stacjonarny i tryb niestacjonarny)
– 
Menedżer łańcuchów dostaw (tryb stacjonarny i tryb niestacjonarny)
– 
Menedżer transportu (tryb stacjonarny i tryb niestacjonarny)
– Logistyka w bezpieczeństwie (tryb niestacjonarny)
 Logistyka procesów ratowniczych (tryb niestacjonarny)
 Logistyka służb mundurowych (tryb niestacjonarny)

Więcej szczegółów: https://www.mwsl.eu/studia/logistyka/logistyka-studia-magisterskie


TRANSPORT:

1. Studia licencjackie:

– Spedycja i ubezpieczenia transportowe (tryb stacjonarny i tryb niestacjonarny)
– 
Zarządzanie firmą transportową (tryb stacjonarny i tryb niestacjonarny)
– 
Organizacja transportu specjalnego (tryb stacjonarny i tryb niestacjonarny)
– 
Zarządzanie w transporcie kolejowym (tryb stacjonarny i tryb niestacjonarny)

Więcej szczegółów: https://www.mwsl.eu/studia/transport/transport-studia-licencjackie


ZARZĄDZANIE:

1. Studia licencjackie:

– Zarządzanie przedsiębiorstwem (tryb stacjonarny i tryb niestacjonarny)
– 
Zarządzanie produktem (tryb stacjonarny i tryb niestacjonarny)
– 
Zarządzanie kryzysowe (tryb stacjonarny i tryb niestacjonarny)
– 
Zarządzanie projektami (tryb stacjonarny i tryb niestacjonarny)
– 
Zarządzanie w przemyśle motoryzacyjnym (tryb stacjonarny i tryb niestacjonarny)

Więcej szczegółów: https://www.mwsl.eu/studia/zarzadzanie/zarzadzanie-studia-licencjackie


BUDOWNICTWO:

1. Studia inżynierskie:

– Budownictwo dróg i mostów (tryb stacjonarny i tryb niestacjonarny)
– 
Drogi szynowe (tryb stacjonarny i tryb niestacjonarny)

Więcej szczegółów: https://www.mwsl.eu/studia/budownictwo/budownictwo-studia-inzynierskie

Rekrutacja

Międzynarodowa Wyższa Szkoła Logistyki i Transportu we Wrocławiu prowadzi rekrutację na studia I i II stopnia. W procesie rekrutacji może wziąć udział każda osoba, która uzyskała pozytywny wynik z egzaminu maturalnego, w przypadku rekrutacji na studia II stopnia konieczne jest uzyskanie dyplomu studiów I stopnia, licencjackich lub inżynierskich. Proces rekrutacji przebiega na dwa sposoby: rekrutacja online oraz rekrutacja tradycyjna. Rekrutacja na studia prowadzona jest dwa razy w roku (rekrutacja zimowa oraz rekrutacja letnia). O przyjęciu na studia decyduje kolejność zgłoszeń.

Zapraszamy na studia w MWSLiT we Wrocławiu.

https://www.mwsl.eu/rekrutacja

Studia podyplomowe

OFERTA EDUKACYJNA

1. LOGISTYKA MIĘDZYNARODOWYCH ŁAŃCUCHÓW DOSTAW
2. ZRÓWNOWAŻONE ZARZĄDZANIE INWESTYCJAMI BUDOWLANYMI
3. ZARZĄDZANIE ŁAŃCUCHAMI DOSTAW W PRZEMYŚLE MOTORYZACYJNYM – Studia realizowane we współpracy z Wayne State University
4. NOWOCZESNE ZARZĄDZANIE PRODUKCJĄ I LOGISTYKĄ
5. TECHNIK LOGISTYK – TECHNIK SPEDYTOR – Studia dostosowane do nowej podstawy programowej
6. PODYPLOMOWE STUDIA PEDAGOGICZNE
7. ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE PRZEWOZEM OSÓB I RZECZY – Studia zwalniają absolwentów z egzaminu na Certyfikat Kompetencji Zawodowych
8. EKSPLOATACJA I UTRZYMANIE DRÓG I MOSTÓW
9. EKSPLOATACJA I UTRZYMANIE INFRASTRUKTURY KOLEJOWEJ
10. SYSTEMY LOGISTYCZNE W DYSTRYBUCJI I HANDLU
11. ZAKUPY STRATEGICZNE
12. STUDIA ZAMAWIANE

https://www.mwsl.eu/studia-podyplomowe

Kontakt

ul. Sołtysowicka 19 B
51-168 Wrocław
71 324-68-42, faks: 71 325-15-61
uczelnia@msl.com.pl
www.mwsl.eu

Aktualności z Uczelni

Lokalizacja

Filmy promocyjne

Galeria

MWSLiT we Wrocławiu

Studia we Wrocławiu i województwie dolnośląskim