Administracja w Lublinie

Gdzie studiować kierunek administracja w Lublinie?

Studia na kierunku administracja to interdyscyplinarne studia, obejmujące zagadnienia z zakresu prawa i wybranych nauk społecznych, pozwalające na uzyskanie umiejętności posługiwania się i interpretacji przepisów regulujących zasady funkcjonowania państwa i społeczeństwa. Studia przygotowują od strony teoretycznej i praktycznej do pracy urzędniczej.

Kierunek administracja w Lublinie

Administrację w Lublinie studiować można na dwóch uczelniach państwowych i dwóch niepaństwowych. Studia licencjackie na kierunku administracja przygotują m.in. do pracy w:

 • urzędach gmin
 • starostwach powiatowych
 • urzędach marszałkowskich
 • urzędach wojewódzkich
 • urzędach pracy
 • instytucjach skarbowych i ubezpieczeniowych
 • placówkach kultury
 • działach administracyjnych podmiotów gospodarczych
 • organach partii politycznych
 • organizacjach pozarządowych współpracujących z administracją publiczną
 • przedsiębiorstwach publicznych i prywatnych
 • firmach doradczych i konsultingowych

Studia na kierunku Administracja I stopnia skierowane są do osób pragnących zdobywać wiedzę i praktyczne umiejętności w obszarze administracji zarówno publicznej, jak i prywatnej, rządowej i samorządowej oraz współpracujących z nimi instytucji otoczenia gospodarczego i społecznego.

UMCS

Te podstawowe cele kierunku administracja realizowane są na UMCS ramach dwóch specjalności:

 • Administracja lokalna i regionalna,
 • Administracja rządowa

Ciekawą ofertę studiów znajdziecie również w Wyższej Szkole Ekonomii i Innowacji w Lublinie. Kierunek administracja realizowany jest zarówno jako studia licencjackie oraz jako studia drugiego stopnia, czyli magisterskie. Kandydaci mogą doświadczać studiów na dwóch specjalnościach:

 • administracja publiczna
 • E-administracja

Studia na administracji można również podjąć w WSPA w Lublinie

Studiując Administrację w WSPA nie tylko zdobędziesz gruntowną wiedzę z zakresu nauk o administracji, ale będziesz też uczestniczyć w realizowanym przez uczelnię projekcie kreatywnym.

Studia na UMCS to nie tylko kierunek administracja. W ofercie uczelni dodatkowo kierunek prawno-administracyjny.

Kierunek prawno-administracyjny na UMCS to świetna propozycja dla tych, którzy odnajdują się w pracy urzędniczej, gdzie wymaganie znajomości prawa, w szczególności administracyjnego, jest poważnym atutem. Sylwetka absolwenta tych studiów uwypukla to, że zna on krajowe i ponadnarodowe źródła prawa oraz treść przepisów niezbędnych w pracy urzędnika administracji, a także różnorodne metody interpretacji przepisów prawa oraz teorie wykładni. Posiada również wiedzę o organach stosujących prawo, ich genezie, strukturze organizacyjnej, kompetencjach, sposobach procedowania przed nimi oraz perspektywach rozwoju. Jest świadomy złożonych zależności między organami stosującymi prawo oraz podmiotami, wobec których jest ono stosowane, a także podstawowych ekonomicznych uwarunkowań działalności urzędnika administracji; w szczególności zasada i pojęć z zakresu ochrony własności przemysłowej i prawa autorskiego. 

Uczelnie prowadzące kierunek administracja w Lublinie


Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Zbliżające się wydarzenia