Studia techniczne w Krakowie

Kandydaci przeglądający kierunki studiów technicznych w Krakowie zainteresują się głównie propozycjami renomowanych uczelni publicznych. Są to: Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki (PK) oraz Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica (AGH).

Studia techniczne można znaleźć także w ofertach Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie, Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Naturalnie warto też przyjrzeć się propozycjom krakowskich uczelni niepublicznych.

Osoby zainteresowane nowymi technologiami i wszystkim tym, co nowoczesne w świecie współczesnej techniki, a także pragnące rozwijać swoje pasje, mogą je realizować na takich kierunkach, jak np. AUTOMATYKA I ROBOTYKA, MECHANIKA I BUDOWA MASZYN, BUDOWNICTWO, ENERGETYKA, ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII I INFRASTRUKTURA KOMUNALNA, ELEKTRONIKA, czy POJAZDY SAMOCHODOWE.

Architektura na Politechnice Krakowskiej

Studia na kierunku architektura, które proponuje kandydatom Politechnika Krakowska, oferują szerokie wykształcenie ogólne, artystyczne i techniczne. Kształtują umiejętności projektowe oraz kompetencje społeczne w 4 podstawowych blokach: architektury, urbanistyki, planowania przestrzennego oraz ochrony i konserwacji zabytków, wszystkie z uwzględnieniem zagadnień kształtowania krajobrazu.

Program studiów zapewnia wykształcenie wysokiej klasy specjalistów do wykonywania zawodu zaufania społecznego, rozumiejących znaczenie wartości kulturowych w globalizującym się świecie, otwartych na permanentne poszerzanie swojej wiedzy i umiejętności praktycznych, kierujących się uniwersalnymi zasadami etyki w realizacji potrzeb jednostek i grup społecznych.

Kierunek architektura prowadzony na Wydziale Architektury PK jest notyfikowany przez Komisję Europejską. Oznacza to, że dyplomy ukończenia studiów na tym kierunku są uznawane w całej Unii Europejskiej. Absolwenci otrzymują również dyplom Royal Institute of British Architects, dający podstawy do wykonywania zawodu architekta na całym świecie.

Praktyki zawodowe to szansa na zapoznanie się z codziennością pracy inżyniera architekta. Zawodowa praktyka projektowa realizowana jest przy wsparciu Małopolskiej Okręgowej Izby Architektów na podstawie umowy dwustronnej, natomiast zawodowa praktyka budowlana w oparciu o indywidualne umowy z przedsiębiorstwami budowlanymi. W ramach Programu Erasmus+ studenci polscy mogą uczestniczyć w 2 miesięcznych praktykach zawodowych w zagranicznych biurach architektonicznych. Praktyki to wspaniała okazja do zdobycia wartościowych kontaktów zawodowych, które w przyszłości mogą zaowocować ciekawymi propozycjami podjęcia pracy. Dzięki współpracy naszej uczelni z otoczeniem gospodarczym oraz ośrodkami naukowymi z kraju i zagranicy masz szanse dobrze rozpocząć własną ścieżkę kariery zawodowej w postaci praktyk i staży, które z czasem przekształcą się w umowę o pracę.

Zarządzanie i inżynieria produkcji na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie

Propozycja Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie to interdyscyplinarny kierunek studiów łączący nauki o zarządzaniu i jakości z podstawami nauk inżynieryjno-technicznych. Kształci specjalistów ds. przygotowania i zarządzania procesami produkcyjnymi (od fazy projektowania po etap komercjalizacji) i daje możliwość zdobycia wiedzy na temat przebiegu tych procesów, z uwzględnieniem uwarunkowań technologicznych, ekonomicznych, finansowych oraz prawnych. Studenci nabywają cenione na rynku pracy umiejętności menadżerskie i organizacyjne.

Absolwenci tego kierunku wyposażeni są nie tylko w umiejętności menadżerskie, ale także posiadają zdolność rozwiązywania problemów technicznych z zakresu inżynierii, w tym projektowania nowych i optymalizowania istniejących procesów technologicznych, systemów produkcyjnych i eksploatacyjnych; nadzorowania obiektów i systemów zarządzania; doboru i szkolenia personelu. Absolwenci tego kierunku otrzymują także wiedzę z zakresu ekologii przemysłowej; marketingu i logistyki.

Absolwenci kierunku zarządzanie i inżynieria produkcji znajdują zatrudnienie w sektorze MSP, w tym również mikroprzedsiębiorstw o charakterze startupów, w którym można zaobserwować deficyt umiejętności w zakresie planowania procesów produkcyjnych, pozyskania kapitału na rozwój firmy, marketingu produktów, a często również ogólnej wiedzy ekonomicznej.

Dzięki międzyobszarowej wiedzy zdobytej podczas studiów Absolwent tego kierunku może rozwijać karierę specjalisty ds. zarządzania procesami w dużych przedsiębiorstwach, o wąskiej specjalizacji stanowisk, m.in. w przedsiębiorstwach produkcyjnych w pionie dyrektora ds. produkcji, w dziale głównego technologa, w działach: przygotowania produkcji, marketingu, logistyki, zbytu czy w jednostkach badawczo-rozwojowych.

Energetyka na Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie

Studenci kierunku energetyka na AGH w Krakowie zdobywają wiedzę z zakresu zjawisk i procesów zachodzących w przyrodzie; matematycznego przebiegu procesów fizycznych i chemicznych w obszarze energetyki, podstawowych zagadnień fizyki i chemii, zasad termodynamiki, transportu ciepła i masy oraz praw mechaniki płynów; zasad i metod pozyskiwania, przesyłania, konwersji, magazynowania i użytkowania energii, w tym z odnawialnych źródeł; czy mechaniki i konstrukcji maszyn, zasad doboru materiałów konstrukcyjnych i eksploatacji maszyn i urządzeń energetycznych oraz zagadnień z zakresu elektrotechniki, elektroniki, automatyki i sterowania.

Praktyki zawodowe trwają 4 tygodnie w czasie letniej przerwy na 6 semestrze studiów stacjonarnych I stopnia. Zakres praktyk obejmuje m.in. poznanie metod produkcji oraz i eksploatacji maszyn, urządzeń i instalacji energetycznych oraz procedur organizacji pracy.

Absolwenci energetyki na AGH mogą pracować m.in. jako:

 • projektanci i konstruktorzy maszyn, urządzeń i instalacji energetycznych,
 • inżynierowie nadzoru i inżynierowie energetycy,
 • specjaliści ds. oceny energetycznej i efektywnego zarządzania energią,
 • konsultanci ds. problematyki energetycznej, przedsiębiorcy w branży energetycznej.

Inżynieria środowiska na Uniwersytecie Rolniczym w Krakowie

Absolwent studiów I stopnia na kierunku inżynieria środowiska, które prowadzi Uniwersytet Rolniczy w Krakowie, jest przygotowany do prowadzenia prac projektowych i wykonawczych oraz nadzoru nad pracami związanymi z szeroko rozumianą inżynierią środowiska, a zwłaszcza z: inżynierią sanitarną, budownictwem wodnym w zakresie małych budowli hydrotechnicznych, inżynierią rzeczną, gospodarką wodną i ochroną wód, melioracjami, mechaniką gruntów i geotechniką, konstrukcjami betonowymi i żelbetowymi, budownictwem ogólnym, budową składowisk odpadów komunalnych, gospodarką odpadami, rekultywacją terenów zdegradowanych, ochroną powietrza oraz wykorzystywaniem roślin w rozwiązaniach inżynierskich.

Absolwent posiada szczegółową wiedzę z zakresu nauk inżynieryjno-technicznych i przyrodniczych, podbudowaną zagadnieniami z nauk ścisłych. Posługuje się językiem specjalistycznym z zakresu tematyki dotyczącej inżynierii środowiska, wykorzystuje w swojej działalności zawodowej nowoczesne narzędzia inżynierskie i techniki informatyczne oraz potrafi pracować w zespołach realizujących zadania inżynierskie.

Absolwent kierunku Inżynieria środowiska po odbyciu wymaganej prawem praktyki zawodowej, może ubiegać się o państwowe uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (uprawnienia budowlane) w specjalności:

 • instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń,
 • inżynieryjnej hydrotechnicznej bez ograniczeń,
 • kontrukcyjno-budowlanej w ograniczonym zakresie.

Program studiów I stopnia przewiduje realizację 4-tygodniowej praktyki zawodowej, która stanowi integralną część procesu kształcenia przyszłych inżynierów. Kompetencje praktyczne są także rozwijane poprzez ćwiczenia projektowe i terenowe.

Absolwent może być zatrudniony w:

 • przedsiębiorstwach wodno-kanalizacyjnych i komunalnych;
 • biurach projektowych prowadzących działalność z zakresu inżynierii sanitarnej, budownictwa wiejskiego, hydrotechnicznego i wodno-melioracyjnego, rekultywacji terenów zdegradowanych i bezpiecznego unieszkodliwiania oraz składowania odpadów i innych;
 • przedsiębiorstwach i zakładach wykonawczych, instytucjach nadzorujących i eksploatujących obiekty i urządzenia z zakresu inżynierii środowiska;
 • firmach konsultingowych zajmujących się doradztwem z zakresu kształtowania, ochrony i zarządzania środowiskiem;
 • biurach planowania przestrzennego, przy realizacji planów infrastrukturalnych;
 • Państwowym Gospodarstwie Wodnym Wody Polskie;
 • instytucjach i urzędach administracji rządowej lub samorządowej (m.in. w inspektoratach ochrony środowiska); fundacjach i organizacjach pozarządowych związanych z inżynierią i ochroną środowiska;
 • jednostkach sporządzających oceny oddziaływania na środowisko i ekspertyzy związane z racjonalnym kształtowaniem i gospodarowaniem zasobami środowiska.

Absolwent kierunku może również prowadzić własną firmę wykonawczą, biuro projektowe lub doradztwa technicznego, a także przedsiębiorstwo zajmujące się dystrybucją materiałów i urządzeń instalacyjnych z zakresu inżynierii środowiska.

Kierunki studiów technicznych w Krakowie

Interesują Cię szczegóły dotyczące kierunków technicznych – sprawdź naszą stronę studia techniczne Kraków. Interesujesz się techniką, chcesz poznać więcej propozycji w tym zakresie na terenie całego kraju zobacz również: Studia techniczne w Polsce. Dla tych, którzy interesują się informatyką odpowiednie informacje na stronie studia informatyczne Kraków.

Czytaj również

Może wolisz zobaczyć jeszcze inne typy studiów – skorzystaj z informacji rodzaje studiów i wybierz rodzaje studiów w Krakowie.

Zobacz również inne treści poświęcone studiom w Krakowie:

Studia w Krakowie

Kierunki studiów w Krakowie

Rekrutacja na studia w Krakowie

Uczelnie Kraków


Ciekawy artykuł? Podziel się z innymi i udostępnij

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Zbliżające się wydarzenia