Kierunki studiów Zielona GóraStudia filologiczneStudia humanistyczneStudia Zielona Góra

Filologia polska w Zielonej Górze

Studia polonistyczne proponuje kandydatom w Zielonej Górze Wydział Humanistyczny UZ. Studia na kierunku filologia polska, stanowiącym składową zintegrowanych studiów polonistycznych, wyposażają w podstawy erudycji polonistycznej w połączeniu z wiedzą na temat zjawisk zachodzących we współczesnej kulturze.

W programie studiów na kierunku filologia polska uwzględniono przedmioty, dzięki którym absolwent oprócz ogólnego wykształcenia humanistycznego otrzymuje rzetelną, rozbudowaną wiedzę polonistyczną z zakresu literaturoznawstwa i językoznawstwa. Rozumie i potrafi analizować zjawiska i procesy literackie, językowe, kulturowe (współczesne i dawne). Umie posługiwać się językiem specjalistycznym z zakresu nauki o literaturze i nauki o języku. W zależności od wybranej w trakcie studiów specjalności otrzymuje uprawnienia zawodowe do nauczania języka polskiego w szkole podstawowej, zgodne z wymaganiami Ministerstwa Edukacji i Nauki (spec. nauczycielska), kształtuje i  rozwija umiejętności w zakresie literaturoznawstwa erudycyjnego i użytkowego, ułatwiające podejmowanie samodzielnej twórczości pisarskiej (spec. pisanie kreatywne) lub może podjąć zawód związany z wyszukiwaniem i przetwarzaniem informacji, np. specjalisty ds. klasyfikowania i indeksowania informacji, audytora wiarygodności informacji (spec. broker informacji).

Absolwent kierunku filologia polska uzyskuje dyplom licencjata. Jest przygotowany do podjęcia m.in. polonistycznych studiów drugiego stopnia. Ponadto zna język obcy na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy.

Specjalności proponowane na kierunku

broker informacji

Program kształcenia w ramach specjalności broker informacji na studiach pierwszego stopnia zakłada efekty uczenia się związane z wyposażeniem absolwentów w uniwersalne umiejętności przydatne na rynku pracy. W szczególności są to umiejętności związane z organizacją i zarządzaniem informacją. Ponieważ wśród zawodów przyszłości wskazuje się m.in. zawody związane z wyszukiwaniem i przetwarzaniem informacji (np. specjalista ds. klasyfikowania i indeksowania informacji, audytor wiarygodności informacji), specjalność broker informacji w pierwszej kolejności wyposaża absolwenta w wiedzę i kwalifikacje umożliwiające podjęcie takich właśnie profesji (w szczególności jest to wiedza dotyczącą wszelkiego typu źródeł informacji, umiejętności sprawnego wyszukiwania, selekcji i oceny jakości informacji, tworzenia źródeł i zasobów informacji poprzez wdrażanie narzędzi cyfrowych, a także znajomość metod pracy z użytkownikiem informacji). Ponadto absolwent otrzymuje kwalifikacje w zakresie: pracy w zespole i kierowania zespołem; respektowania różnych punktów widzenia w debacie publicznej i naukowej; argumentowania z wykorzystaniem własnej wiedzy i poglądów; rozumienia relacji między aktualnymi wydarzeniami a przeszłością; posługiwania się metodami analizy i interpretacji różnych wytworów kultury. Jest przygotowany do pracy w ośrodkach i centrach informacji, pracowniach bibliograficznych, wydawnictwach, archiwach, księgarniach, bibliotekach, firmach reklamowych i w infobrokerskiej obsłudze biznesu. Absolwenci specjalności broker informacji uzyskują dyplom licencjata wybranego kierunku. Są przygotowani do podjęcia m.in. dziennikarskich bądź polonistycznych studiów drugiego stopnia. Ponadto znają język obcy na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy.

pisanie kreatywne

Specjalność pisanie kreatywne (creative writing)jest oferowana w ramach studiów pierwszego stopnia wszystkim tym, którzy chcieliby w świadomy sposób rozwijać umiejętność pisania w zakresie prozy, poezji czy krytyki literackiej. W programie specjalności uwzględniono przedmioty otwierające i uwrażliwiające na proces twórczy, a nadto uczące konstruowania postaci literackich, opisywania przestrzeni, tworzenia intrygi i narracji. Absolwenci pisania kreatywnego mają zatem opanowaną na poziomie wystarczającym, ale uzależnionym od indywidualnych predyspozycji, sztukę pisania oraz czytania i interpretowania różnych form i gatunków prozatorskich bądź poezji. Jednocześnie znają i stosują w praktyce współczesne teorie i praktyki interpretacyjne. Służą temu ćwiczenia z tekstem, także z własnymi próbami literackimi. Mając przyswojoną wiedzę w zakresie schematów stylistycznych różnych form pisanych – zarówno erudycyjnych, popularnych, jak i użytkowych – umieją stworzyć teksty literackie, a nadto posiadają przygotowanie do praktycznego pisania i redakcji tekstów naukowych. Są wrażliwymi twórcami i badaczami szeroko pojętej kultury, próbując swoich sił także w obrębie trudniejszych i bardziej wymagających form literackich jak esej czy opowiadanie. Absolwenci specjalności pisanie kreatywne prowadzonej w ramach studiów pierwszego stopnia uzyskują dyplom licencjata wybranego kierunku. Są przygotowani do podjęcia m.in. polonistycznych studiów drugiego stopnia. Ponadto znają język obcy na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy.

specjalność nauczycielska

Absolwent specjalności nauczycielskiej, prowadzonej w ramach polonistycznych studiów pierwszego stopnia, uzyskuje – zgodne z wymaganiami Ministerstwa Edukacji i Nauki –  kompetencje i uprawnienia zawodowe do nauczania języka polskiego w szkołach podstawowych. Jest ponadto przygotowany do podjęcia polonistycznych studiów drugiego stopnia (w tej samej specjalności), które pozwolą mu uzyskać uprawnienia do nauczania języka polskiego we wszystkich typach szkół.

Kierunek filologia polska w Zielonej Górze

O wymienionych na tej liście kierunkach dowiedzieć się możesz więcej dzięki stronie Studia filologiczne Zielona Góra. Szukasz innych propozycji, poszukujesz dla siebie atrakcyjnej alternatywy na polskich uczelniach – zobacz – studia filologiczne.

CZYTAJ RÓWNIEŻ

Może wolisz zobaczyć jeszcze inne typy studiów – skorzystaj z informacji rodzaje studiów i wybierz rodzaje studiów w Zielonej Górze.

Wykorzystaj stronę do zdobycia większej ilości informacji o studiach na Uniwersytecie Zielonogórskim.

Zobacz również inne treści poświęcone studiom w Zielonej Górze:

Studia w Zielonej Górze

Kierunki studiów w Zielonej Górze

Rekrutacja na studia w Zielonej Górze

Uczelnie Zielona Góra

Czemu nie? Podziel się z innymi i udostępnij

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Zbliżające się wydarzenia