Kierunki studiów KrakówNowerodzaje studiów KrakówStudiaStudia KrakówStudia społeczne

Studia społeczne w Krakowie

Studia społeczne w Krakowie to możliwość podjęcia nauki na takich m.in kierunkach jak: politologia, polityka społeczna, relacje międzykulturowe, socjologia i wielu innych.

Największą pod kątem kierunków społecznych w Krakowie ofertę posiada Uniwersytet Jagielloński. Studia społeczne podjąć można na różnych wydziałach tej najstarszej w Polsce uczelni. Wydział Studiów Międzynarodowych i Politologicznych UJ, Wydział Filozoficzny UJ, Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej UJ są gwarantem uzyskania wartościowych kompetencji. Studia społeczna proponują także inne krakowskie uczelnie publiczne np. Uniwersytet Papieski im. Jana Pawła II w Krakowie, Uniwersytet Komisji Edukacji Narodowej (Wydział Politologii UKEN). STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE, EUROPEISTYKA to wybrane kierunki społeczne na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie.

Dziennikarstwo i komunikacja społeczna na Uniwersytecie Papieskim Jana Pawła II w Krakowie

Studia na kierunku dziennikarstwo i komunikacja społeczna, które prowadzi UPJP2 w Krakowie, przygotowują specjalistów w zakresie nowoczesnego dziennikarstwa oraz innowacyjnego komunikowania społecznego z wykorzystaniem nowych technologii informacyjno-komunikacyjnych.

Specjalności:

 • e-dziennikarstwo,
 • realizacja radiowo-telewizyjna,
 • reklama, branding, public relations.

Studia gwarantują zdobycie fachowej wiedzy, specjalistycznych umiejętności i szerokich i pogłębionych kompetencji w zakresie:

 • komunikacji społecznej i mediów w społeczeństwie informacyjnym,
 • nowoczesnego dziennikarstwa prasowego, radiowego i telewizyjnego,
 • dziennikarstwa internetowego opartego na aplikacjach cyfrowych,
 • produkcji i realizacji telewizyjnej, radiowej i multimedialnej,
 • kultury języka, retoryki i stylistyki dziennikarskiej, creative writing,
 • promocji, reklamy, marketingu i brandingu,
 • wykorzystania mediów cyfrowych w komunikowaniu,
 • analizy i zarządzania mediami cyfrowym.

Stosunki międzynarodowe na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie

Stosunki międzynarodowe – propozycja studiów, którą przygotował Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, kształci specjalistów w zakresie analizy międzynarodowych procesów polityczno-społecznych i gospodarczych świata.

Studenci poznają w zaawansowanym stopniu zagadnienia dotyczące międzynarodowych systemów politycznych, stosunków gospodarczych, współpracy w obszarze kultury oraz ich różnorodnych i złożonych uwarunkowań. Kierunek ma charakter interdyscyplinarny, sytuując procesy międzynarodowe w dynamicznym kontekście politycznym, gospodarczym i społeczno-kulturowym.

Specjalności:

 • Euroazja – polityka i gospodarka,
 • Polityka i komunikacja międzynarodowa.

Perspektywy zawodowe – absolwenci znajdą pracę w:

 • dyplomacji,
 • instytucjach rządowych,
 • instytucjach Unii Europejskiej,
 • krajowych i międzynarodowych przedsiębiorstwach,
 • krajowych i międzynarodowych organizacjach pozarządowych,
 • biznesie międzynarodowym,
 • ośrodkach badawczych i formach konsultingowych,
 • mediach. 

Bezpieczeństwo narodowe na Uniwersytecie Jagiellońskim

Studia na kierunku bezpieczeństwo narodowe, proponowane przez Uniwersytet Jagielloński, kładą nacisk na treści ukierunkowane bezpośrednio na rozpoznawanie sytuacji zagrożeń bezpieczeństwa i jego implikacji, a także praktycznego przygotowania do przeciwdziałania współczesnym zagrożeniom. Dodatkowym atutem jest możliwość profilowania kształcenia, zgodnie ze swoimi zainteresowaniami, na jednej z dwóch ścieżek specjalizacyjnych.

Ścieżki specjalizacyjne:

 • bezpieczeństwo wewnętrzne,
 • bezpieczeństwo analityczno-wywiadowcze.

Perspektywy zawodowe:

 • administracja rządowa i samorządowa,
 • agencje i organy bezpieczeństwa państwa,
 • organizacje gospodarcze i społeczne,
 • instytucje i organizacje międzynarodowe,
 • system bezpieczeństwa narodowego w Polsce.

Bezpieczeństwo wewnętrzne w Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego

Kierunek bezpieczeństwo wewnętrzne, który proponuje kandydatom Krakowska Akademia im. Frycza Modrzewskiego, pozwala na zdobywanie ogólnej wiedzy z zakresu bezpieczeństwa, szczególnie współczesnych zagadnień cywilizacyjnych i społecznych oraz prawnych, będących podstawą bezpieczeństwa wewnętrznego.

Studenci nabędą umiejętności skutecznego zachowania się w warunkach niebezpiecznych, rozpoznania i szybkiej oceny zagrożeń oraz związanego z tym ryzyka – w skali globalnej, narodowej i lokalnej. Będą także umieli zastosować zasady prawne i procedury bezpieczeństwa, poznają zasady funkcjonowania podmiotów bezpieczeństwa, zakres zadań administracji publicznej oraz problematykę zarządzania kryzysowego. Nauczą się pracy zespołowej, rozwiązywania problemów zawodowych, gromadzenia, przetwarzania oraz udostępniania informacji z wykorzystaniem nowoczesnych technologii.

Ścieżki specjalizacyjne:

 • policja w systemie bezpieczeństwa publicznego,
 • detektywistyka,
 • bezpieczeństwo w załogowym i bezzałogowym transporcie lotniczym,
 • ochrona informacji z elementami cyberbezpieczeństwa.

Perspektywy zawodowe:

 • Wojsko,
 • Policja,
 • Straż Graniczna,
 • Państwowa Straż Pożarna,
 • Żandarmeria Wojskowa,
 • Straż Miejska,
 • Służba Więzienna,
 • Inspekcja Transportu Drogowego,
 • firmy ochroniarskie,
 • analityk ds. bezpieczeństwa w przedsiębiorstwach, bankach i firmach.

Digital media – kreatywność, analiza, zarządzanie na Uniwersytecie Papieskim Jana Pawła II w Krakowie

Studia na kierunku Digital media – kreatywność, analiza, zarządzanie, które prowadzi Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie, to interdyscyplinarny kierunek umożliwiający zdobycie praktycznej wiedzy i umiejętności w wielu obszarach związanych z mediami cyfrowymi i ich funkcjonowaniem.

Studenci kształcą się m.in. w zakresie marketingu, nowych technologii, projektowania treści cyfrowych, czy zarządzania projektami.

W programie studiów znajdują się przedmioty takie jak np. laboratorium produkcji obrazu i dźwięku, aspekty prawne mediów cyfrowych, marketing i public relations w digital media, laboratorium VR, komunikacja interpersonalna w cyberprzestrzeni lub psychologia marketingu. Oprócz wykładów i ćwiczeń studenci mogą liczyć na wiele laboratoriów i praktyk, które pozwolą im nabyć pierwsze doświadczenia w branży.

Perspektywy zawodowe:

 • branża reklamowa i marketingowa,
 • agencje eventowe,
 • agencje PR,
 • specjalista ds. komunikacji, promocji,
 • specjalista ds. zarządzania projektami,
 • media cyfrowe,
 • social media marketing.

Praca socjalna na UKEN w Krakowie

Studia na kierunku praca socjalna, które ma w swojej ofercie Uniwersytet Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, wyposażają w wiedzę filozoficzną, socjologiczną i pedagogiczną pozwalającą poznać istotę ludzką i procesy społeczne, a także wiedzę przyrodniczą i psychologiczną dającą podstawy zrozumienia systemu człowiek-środowisko oraz umożliwiającą zrozumienie procesów zachodzących w organizmie człowieka gwarantujących jego dobre funkcjonowanie biologiczne psychiczne i społeczne.

Studenci zdobywają także wiedzę ekonomiczną i prawną umożliwiającą zrozumienie mechanizmów rzutujących na system podziału i działalności służb społecznych oraz ich formalnoprawnego instrumentarium jak również wiedzę umożliwiającą poznanie funkcjonowania mikrośrodowiska – gospodarstwa domowego, w którym odbywa się zaspokajanie potrzeb jednostki i rodziny;

Absolwent jest przygotowany do pracy:

 • w regionalnych ośrodkach polityki społecznej,
 • w powiatowych centrach pomocy rodzinie i ośrodkach pomocy społecznej,
 • z rodzinami zastępczymi,
 • w placówkach opiekuńczo-wychowawczych,
 • w domach pomocy społecznej,
 • w jednostkach organizacyjnych ds. zatrudnienia i przeciwdziałania bezrobociu,
 • w ośrodkach wsparcia,
 • w placówkach dla bezdomnych, alkoholików i narkomanów,
 • w zakładach karnych,
 • w ośrodkach dla uchodźców,
 • w organizacjach rządowych i pozarządowych zajmujących się diagnozowaniem i przeciwdziałaniem problemom społecznym.

Socjologia na Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie

Studia na kierunku socjologia, które proponuje Wydział Humanistyczny AGH, uczą diagnozować procesy i zjawiska społeczne oraz kulturowe zachodzące we współczesnym świecie oraz projektować i realizować badania socjologiczne z wykorzystaniem różnorodnych ilościowych i jakościowych metod i technik badawczych.

Studenci zdobywają wiedzę z zakresu nauk społecznych i humanistycznych, możliwości wykorzystywania innowacyjnych technologii informacyjno-komunikacyjnych w obszarze gospodarki, kultury i społeczeństwa, socjologicznych ilościowych i jakościowych metod i technik badawczych. Poznają także zagadnienia z zakresu medioznawstwa, multimediów, reklamy i promocji, komunikacji społecznej, medialnej i interpersonalnej, zarządzania i organizacji, Public Relations, socjologii kultury i kultury popularnej, czy też problematyki społeczeństwa informacyjnego i zmian dokonujących się na styku nowoczesnych technologii i społeczeństwa.

Perspektywy zawodowe:

 • instytucje sektora publicznego,
 • organizacje rządowe i pozarządowe,
 • agencje reklamy i PR,
 • ośrodki badania opinii publicznej i rynku,
 • e-biznes,
 • media tradycyjne i elektroniczne,
 • agencje doradztwa personalnego,
 • agencje interaktywne,
 • firmy konsultingowe,
 • think tanki,
 • domy mediowe,
 • e-przedsiębiorstwa,
 • instytucje medialne,
 • małe i średnie firmy oraz korporacje,
 • samodzielna działalność gospodarcza.

Zarządzanie polityką społeczną na Uniwersytecie Jagiellońskim

Kierunek studiów zarządzanie polityką społeczną, który prowadzi Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej UJ, przygotowuje absolwentów aspirujących do bycia przyszłymi liderami i menadżerami organizacji publicznych, gospodarczych oraz pozarządowych, przede wszystkim realizującymi zadania z obszaru polityki społecznej.

Kształcenie na tym kierunku ma na celu wyposażyć studentów w umiejętności potrzebne do zrozumienia jak w sposób nowoczesny zarządzać permanentną transformacją spraw publicznych, w szczególności w obszarze polityki społecznej. Studia te koncentrują się na zapewnieniu przyszłym menedżerom narzędzi umożliwiających reagowanie na bieżące i przyszłe wyzwania stojące przed rządami, samorządami, przedsiębiorstwami i organizacjami społeczeństwa obywatelskiego. Umożliwiają także pozyskanie wiedzy w jaki sposób, wychodząc poza tradycyjne paradygmaty i wykorzystując nietradycyjne rozwiązania, podejmować skuteczne decyzje zarządcze.

Perspektywy zawodowe – absolwenci znajdą zatrudnienie w:

 • administracji lokalnej, krajowej, międzynarodowej,
 • agencjach rozwoju i pomocy regionalnej,
 • organizacjach pozarządowych,
 • przedsiębiorstwach społecznych,
 • firmach konsultingowych,
 • partnerstwach sektora publicznego i prywatnego,
 • działach zarządzania zasobami ludzkimi, zarządzania stosunkami pracy oraz relacjami publicznymi w przedsiębiorstwach (w zakresie relacji z pracownikami, związkami zawodowymi, rządem i samorządem, komunikacji z mediami, społecznej odpowiedzialności biznesu oraz doradztwa strategicznego).


Warto poznać szczegóły dotyczące kierunków. W tym celu wybierz kierunek oraz uczelnię z listy poniżej.

Kierunki studiów społecznych w Krakowie 2024

Więcej informacji o kierunkach społecznych, ich opisy, informacje o procesie rekrutacji i zasadach rekrutacji lub opłatach znajdziesz na stronie: studia społeczne Kraków. Interesujesz się zagadnieniami związanymi z tkanką życia społecznego, bezpieczeństwem, mediami, komunikacją i chcesz poznać inne możliwości realizowania swoich pasji na studiach w Polsce, zobacz – studia społeczne w Polsce.

CZYTAJ RÓWNIEŻ

Może wolisz zobaczyć jeszcze inne typy studiów – skorzystaj z informacji rodzaje studiów i wybierz rodzaje studiów w Krakowie.

Zobacz również inne treści poświęcone studiom w Krakowie:

Studia w Krakowie

Kierunki studiów w Krakowie

Rekrutacja na studia w Krakowie

Uczelnie Kraków

Ciekawy artykuł? Podziel się z innymi i udostępnij

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Zbliżające się wydarzenia