Pedagogika specjalna – Uniwersytet w Białymstoku

Studiując kierunek pedagogika specjalna, zdobędziesz interdyscyplinarną wiedzę pozwalającą na rozumienie procesów prawidłowego i zaburzonego rozwoju w cyklu życia, procesów socjalizacji, wychowania oraz nauczania-uczenia się.

Wyposażony zostaniesz w wiedzę dotyczącą projektowania i prowadzenia działań diagnostycznych w obszarze pedagogiki specjalnej. Rozwiniesz umiejętności planowania, projektowania, prowadzenia oraz modyfikowania działań edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych i terapeutycznych skierowanych do osób ze specjalnymi potrzebami rozwojowymi i edukacyjnymi oraz ich otoczenia.

Nauczysz się wykorzystywać i integrować wiedzę teoretyczną z zakresu pedagogiki specjalnej oraz powiązanych z nią dyscyplin, w celu analizy złożonych problemów rehabilitacyjnych, edukacyjnych, terapeutycznych i resocjalizacyjnych.

Zdobędziesz umiejętność pełnienia kreatywnej i kulturotwórczej roli w środowisku edukacyjnym i lokalnym, we współpracy z innymi nauczycielami, specjalistami, rodzicami uczniów, środowiskami samorządowymi, sądami, placówkami opiekuńczo-wychowawczymi w celu optymalizacji realizowanego procesu edukacyjno- wychowawczego.

Gdzie możesz pracować po kierunku pedagogika specjalna?

Studia na kierunku pedagogika specjalna przygotowują do wykonywania zawodu nauczyciela szkół i placówek specjalnych oraz do pracy z dziećmi i z uczniami ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

Ukończenie ich umożliwia m.in. podjęcie pracy na stanowisku pedagoga specjalnego edukacji włączającej, nauczyciela specjalisty współorganizującego proces kształcenia dzieci i młodzieży ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w placówkach kształcenia integracyjnego i ogólnodostępnego.

Nadają one również kwalifikacje do prowadzenia zajęć rewalidacyjnych z dziećmi ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi realizowanych w przedszkolach, szkołach integracyjnych i ogólnodostępnych oraz w poradniach psychologiczno-pedagogicznych.

Poznaj inne propozycje kierunków:

Studia społeczne Białystok
Studia pedagogiczne Białystok
Uniwersytet w Białymstoku

Materiały; opis kierunku na stronie Uczelni

Ciekawy artykuł? Podziel się z innymi i udostępnij na:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Zbliżające się wydarzenia