Kierunki studiów Łódźnewrodzaje studiów ŁódźStudiaStudia ŁódźStudia społeczne

Studia społeczne w Łodzi

Studia społeczne w Łodzi to głównie propozycje dla kandydatów na Uniwersytet Łódzki. Wydział Studiów Międzynarodowych i Politologicznych oraz Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny czekają na studentów. Wśród kierunków społecznych m.in. SOCJOLOGIA, STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE, PRACA SOCJALNA, DZIENNIKARSTWO I KOMUNIKACJA SPOŁECZNA, ETNOLOGIA I ANTROPOLOGIA KULTUROWA, POLITOLOGIA i wiele innych. Kierunki społeczne również w ofercie łódzkich uczelni niepublicznych.

Studia społeczne w Łodzi to zróżnicowana tematycznie grupa kierunków, na których naukę można podjąć zarówno na uczelniach państwowych oraz niepaństwowych. Studia spodobają się osobom nastawionym na zdobywanie wiedzy w zakresie nauk o polityce (politologia), nauk o bezpieczeństwie, dziennikarstwie i szerzej komunikacji społecznej. Kierunki społeczne to także te, które koncentrują się na obszarach nowych mediów, na politykach społecznych czy relacjach międzynarodowych. Królową w tych obszarach jest również ceniona przez kandydatów socjologia.

Bezpieczeństwo wewnętrzne w Uczelni Nauk Społecznych w Łodzi

Studia na kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne, które proponuje kandydatom Uczelnia Nauk Społecznych w Łodzi, to odpowiedź na obecne i przyszłe oczekiwania wewnętrznej polityki państwa, ukierunkowanej na profesjonalne przygotowanie oraz wyszkolenie kadr zarówno w korpusie służby cywilnej, jak również dla potrzeb służb porządku publicznego.

Kierunek ten stworzony został z myślą o wszystkich tych, którym zależy na otrzymaniu gruntownej wiedzy z zakresu funkcjonowania państwa, zarządzania kryzysowego i przeciwdziałania zagrożeniom bezpieczeństwa powszechnego.

Specjalności:

 • Bezpieczeństwo i porządek publiczny
 • Cyberbezpieczeństwo
 • Zarządzanie kryzysowe i ochrona infrastruktury krytycznej
 • Obrona cywilna

Perspektywy zawodowe:

 • administracja publiczna,
 • zespoły reagowania kryzysowego,
 • jednostki samorządu terytorialnego,
 • organizacje ratownicze (ratownictwo górskie, wodne, morskie),
 • Policja,
 • Państwowa Straż Pożarna,
 • firmy związane z zarządzaniem w sytuacjach kryzysowych,
 • służby likwidujące zagrożenia spowodowane katastrofami naturalnymi, awariami technicznymi oraz działaniami terrorystycznymi,
 • samodzielna działalność w sferze cywilnych usług z obszaru bezpieczeństwa.

Bezpieczeństwo narodowe na Uniwersytecie Łódzkim

Głównym celem kształcenia na kierunku bezpieczeństwo narodowe, który ma w swojej ofercie Uniwersytet Łódzki, jest przekazanie wiedzy i praktycznych umiejętności w zakresie administrowania publiczną infrastrukturą w zakresie utrzymania bezpieczeństwa.

Studenci tego kierunku zdobywają również umiejętności kierowania procesami utrzymywania bezpieczeństwa w obrębie administracji na szczeblu lokalnym jak i centralnym oraz korzystania ze współczesnych technologii informacyjnych i stosowania praw własności intelektualnej.

Absolwent studiów pozna podstawowe zagadnienia z zakresu bezpieczeństwa narodowego, zasady funkcjonowania podmiotów bezpieczeństwa. Dzięki zajęciom łączącym ze sobą nauki społeczne, w dziedzinach nauk o obronności i nauk o polityce, oraz prawne i humanistyczne, uzyska wszechstronną wiedzę, która pozwoli mu rozpoznać, opisać i zapobiegać zagrożeniom  zarówno o charakterze wojskowym jak i cywilnym.

Perspektywy zawodowe – absolwenci znajdą pracę w:

 • administracji publicznej, państwowej i samorządowej,
 • zespołach reagowania kryzysowego,
 • międzynarodowych organizacjach międzyrządowych i pozarządowych,
 • placówkach dyplomatycznych i konsularnych,
 • szkołach (po uzyskaniu stosownych kwalifikacji pedagogicznych),
 • prywatnych firmach na stanowiskach oceniających ryzyko działań komercyjnych,
 • instytucjach struktur ochronnych i obronnych państwa.

Dziennikarstwo i komunikacja społeczna w Społecznej Akademii Nauk w Łodzi

Dziennikarstwo i komunikacja społeczna – propozycja studiów I stopnia , którą przygotowała Społeczna Akademia Nauk w Łodzi, pozwala zdobyć wiedzę z obszaru digital mediów i komunikacji, dziennikarstwa prasowego, radiowego, telewizyjnego i internetowego, oraz E-PR i komunikacji społecznej.

Ten kierunek studiów w SAN został przygotowany z myślą o tych, którzy wiążą swoją przyszłość z nowymi mediami oraz nowoczesnym PR. Program studiów kładzie nacisk na nowe media i obejmuje przedmioty z zakresu dziennikarstwa, komunikacji społecznej oraz marketingu medialnego i PR, a także liczne zajęcia warsztatowe, w czasie których studenci mają możliwość ćwiczenia umiejętności zawodowych pod okiem doświadczonych dziennikarzy i specjalistów komunikowania społecznego.

Specjalności:

 • Digital media i komunikacja
 • Dziennikarstwo prasowe, radiowe, telewizyjne i internetowe
 • E-PR i komunikacja społeczna

Praca socjalna na Uniwersytecie Łódzkim

Studenci kierunku praca socjalna na Wydziale Ekonomiczno-Socjologicznym UŁ zdobywają wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne niezbędne do analizowania i rozumienia złożonych problemów i kwestii społecznych, przeciwdziałania powstawaniu i konsekwencjom wykluczenia społecznego oraz podejmowania profesjonalnych interwencji socjalnych służących zwiększaniu inkluzji społecznej jednostek, grup i społeczności lokalnych.

Moduły specjalnościowe:

 • Asystentura rodzinna i praca z rodziną,
 • Organizacja opieki i wsparcia dla osób starszych i z niepełnosprawnościami,
 • Organizowanie potencjału społeczności lokalnych i ich rozwój,
 • Integracja społeczna grup zagrożonych wykluczeniem.

Perspektywy zawodowe – absolwenci znajdą zatrudnienie w:

 • sektorze usług społecznych (m.in. ośrodkach pomocy społecznej, powiatowych centrach pomocy rodzinie, domach pomocy społecznej, placówkach opiekuńczo-wychowawczych, placówkach służby zdrowia, placówkach penitencjarnych, schroniskach dla nieletnich),
 • ośrodkach wsparcia (środowiskowych domach samopomocy, dziennych domach pomocy, placówkach dla bezdomnych i uzależnionych, ośrodkach opiekuńczych), 
 • ośrodkach interwencji kryzysowej,
 • instytucjach ekonomii społecznej,
 • organizacjach pozarządowych zajmujących się diagnozowaniem i przeciwdziałaniem problemów wykluczenia społecznego,
 • prywatnych firmach świadczących usługi społeczne.

Kryminologia w Wyższej Szkole Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi

Studia na kierunku kryminologia, które prowadzi Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi, łączą wiedzę i umiejętności z zakresu prawa, psychologii oraz socjologii.

Studenci tego kierunku zdobywają wszechstronną wiedzę z zakresu bezpieczeństwa, rozpoznawania zjawisk przestępczości kryminalnej, gospodarczej, narkotykowej, zorganizowanej oraz patologii społecznych. Uczą się, jak wykorzystywać wiedzę z zakresu psychologii czy socjologii do rozpoznawania, zapobiegania i zwalczania przestępczości.

Techniki śledcze, profil przestępcy, badanie poszlak, rekonstrukcja zdarzeń to tylko wybrane zagadnienia poruszane podczas studiów.

Perspektywy zawodowe:

 • policja,
 • więziennictwo,
 • służby specjalne,
 • służby celne,
 • inne instytucje prywatne lub publiczne zapewniające bezpieczeństwo.

Politologia w Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi

Kierunek studiów politologia, na który zaprasza kandydatów AHE w Łodzi, pozwala zdobyć

Studenci zdobywają również gruntowne przygotowanie do prowadzenia negocjacji międzynarodowych oraz poznają tajniki protokołu dyplomatycznego. Nabywają także wiedzę w zakresie funkcjonowania systemu wymiaru sprawiedliwości, zapoznają się z aktualnymi etapami przygotowania i zarządzania projektami współfinansowanymi w ramach programów europejskich oraz w ramach innych źródeł finansowania.

Specjalności:

 • Administracja i zarządzanie w jednostkach samorządu terytorialnego i NGO
 • Azja Wschodnia
 • E-polityka i PR w sferze publicznej
 • Handel międzynarodowy i biznes na rynku europejskim

Perspektywy zawodowe – absolwenci politologii znajdą pracę:

 • w jednostkach administracyjnych szczebla lokalnego, regionalnego i centralnego, realizujących projekty w partnerstwie międzynarodowym,
 • w firmach consultingowych, które specjalizują się w zakresie doradztwa, badań rynków zagranicznych oraz przygotowywania analiz i prognoz,
 • w partiach politycznych, jednostkach marketingu i promocji partii,
 • w korporacjach, które posiadają filie w różnych państwach UE,
 • w zespołach osób gospodarujących innowacjami dla JST,
 • w redakcjach prasowych, telewizyjnych i radiowych,
 • w organizacjach pozarządowych oraz korporacjach,
 • w organach administracji publicznej,
 • w instytucjach europejskich,
 • w biurach poselskich.

Socjologia na Uniwersytecie Łódzkim

Jak Uniwersytet Łódzki zachęca do studiowania na kierunku socjologia? “Socjologia to o nauka dla łowców zjawisk społecznych. Ci, którzy lubią patrzeć z bliska, mogą poznać tajniki relacji rodzinnych i miłosnych. Ci, którzy wolą spoglądać z lotu ptaka, będą badać narody, ruchy społeczne i grupy interesu. Bez względu na zainteresowania, socjolodzy mają wspólny cel – tropić problemy społeczne i skutecznie je rozwiązywać. Studia socjologiczne łączą teoretyczne podejście z praktycznym zastosowaniem w przygotowaniu do pracy m.in. analityka społecznego, badacza rynku czy specjalisty HR”.

Moduły specjalizacyjne:

 • Jednostka i kultura współczesna. Problemy tożsamości, komunikacji i rozumienia,
 • Aktywne obywatelki i aktywni obywatele – jak działać, badać i analizować,
 • Artyści, sztuka, instytucje kultury,
 • Miasto jako laboratorium zmian,
 • Identyfikacja, badanie i rozwiązywanie współczesnych problemów społecznych,
 • Socjologia organizacji i zarządzania.

Perspektywy zawodowe – absolwenci znajdą pracę w:

 • instytucjach o charakterze diagnostycznym, planistycznym,
 • jednostkach administracji rządowej, samorządowej wszystkich szczebli, oraz w organizacjach typu non-profit na stanowiskach operacyjnych,
 • instytucjach społecznych, kulturalnych i w organizacjach formalnych,
 • instytucjach prowadzących badania społeczne.


Poznać warto dokładniej kierunki studiów i wybrać ten najlepszy dla siebie. Zobacz specjalności, zasady rekrutacji oraz potencjalne miejsca pracy po studiach – uzyskaj szczegółowe informacje, korzystając z linków na poniższej liście:

Kierunki studiów społecznych w Łodzi 2024

Więcej informacji o kierunkach społecznych, ich opisy, informacje o procesie rekrutacji i zasadach rekrutacji lub opłatach znajdziesz na stronie: studia społeczne Łódź. Interesujesz się zagadnieniami związanymi z tkanką życia społecznego, bezpieczeństwem, mediami, komunikacją i chcesz poznać inne możliwości realizowania swoich pasji na studiach w Polsce, zobacz – studia społeczne w Polsce.

CZYTAJ RÓWNIEŻ:

Może wolisz zobaczyć jeszcze inne typy studiów – skorzystaj z informacji rodzaje studiów i wybierz rodzaje studiów w Łodzi.

Sprawdź także treści poświęcone studiom w Łodzi:

Studia w Łodzi

Kierunki studiów w Łodzi

Rekrutacja na studia w Łodzi

Uczelnie Łódź

Ciekawy artykuł? Podziel się z innymi i udostępnij:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Zbliżające się wydarzenia